Ενότητα 7η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2017/01/enotita-7-askiseis-grammatikis-a-gymnasiou-arxaia.html

1) 1-δ, 2-ε, 3-στ, 4-γ, 5-α, 6-β

2)               ΠΑΡΑΑΤΙΚΟΣ   ΑΟΡΙΣΤΟΣ                      ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ   ΑΟΡΙΣΤΟΣ
          θύω → ἔθυον                    ἔθυσα            πέμπω →     ἔπεμπον              ἔπεμψα
      κωλύω → ἐκώλυον              ἐκώλυσα           ἄρχω →     ἦρχον                  ἦρξα
      γράφω →  ἔγραφον               ἔγραψα            λέγω →    ἔλεγον                 ἔλεξα
   ἀλλάττω → ἤλλαττον               ἤλλαξα      κηρύττω →    ἐκήρυττον          ἐκήρυξα
κινδυνεύω → ἐκινδύνευον    ἐκινδύνευσα   στρατεύω →   ἐστράτευον       ἐστράτευσα

     κελεύω → ἐκέλευον            ἐκέλευσα        θηρεύω →   ἐθήρευον            ἐθήρευσα
[ads-post]
3) 
                         ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ  ΑΟΡΙΣΤΟΣ                           ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ   ΑΟΡΙΣΤΟΣ
            θύεις → ἔθυες                  ἔθυσας                 πέμψει →  ἔπεμπε                 ἔπεμψε
κωλύσομεν → ἐκολύομεν            ἐκωλύσαμεν       ἄρχομεν→  ἤρχομεν              ἤρξαμεν
καταγράφετε → κατεγράφετε     κατεγράψατε      λέγουσιν → ἔλεγον                 ἔλεξαν
ἀλλάττουσιν → ἠλλάττον            ἤλαξαν               κηρύττει → ἐκήρυττε             ἐκήρυξε
 κινδυνεύεις → ἐκινδύνευες  ἐκινδύνευσας  στρατεύομεν → ἐστρατεύομεν   ἐστρατεύσαμεν
     κελεύετε →  ἐκελέυετε           ἐκελεύσατε         θηρεύσει → ἐθήρευε             ἐθήρευσε
   βλάψομεν → ἐβλάπτομεν         ἐβλάψαμεν      ἁρμόσουσιν → ἥρμοζον            ἥρμοσαν
    ἀγορεύσει → ἤγόρευε             ἠγόρευσε            προτάξετε → προετάττετε      προετάξατε
  πορεύσομεν → ἐπορεύομεν      ἐπορεύσαμεν             πλέξει → ἔπλεκε               ἔπλεξε
πιστεύσουσιν → ἐπίστευον         ἐπίστυεσαν        δεσμεύσετε → ἐδεσμεύετε       ἐδεσμεύσατε
     χορεύσεις → ἐχόρευες            ἐχόρευσας           φράξουσιν → ἔφραττον           ἔφραξαν
     εκτρέψετε → ἐξετρέπετε        ἐξετρέψατε


4) α-4, β-5, γ-2, δ-3, ε-6, στ-1 

Ενότητα 7η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.