Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 9η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2017/02/enotita-9-askiseis-grammatikis-a-gymnasiou-arxaia.html

1) 
       θύω → τέθυκα                νομίζω  → νενόμικα                  πιστεύω → πεπίστευκα
βουλεύω → βεβούλευκα       ταμιεύω → τεταμίευκα               κελεύω → κεκέλευκα   
    κομίζω → κεκόμικα            θηρεύω → τεθήρευκα                    παίω → πέπαικα

2) 
στρατεύω → ἐστράτευκα             οἰκίζω → ᾤκικα          ἀγορεύω → ἠγόρευκα
    ἀγγέλω → ἤγγελκα                   ἐθέλω → ἠθέληκα      σκευάζω → ἐσκεύακα
  ὀνομάζω → ὠνόμακα               εὐλογῶ → (ηὐ)εὐλόγηκα        εὐτυχῶ → (ηὐ) εὐτύχηκα
[ads-post]
3)
   θύω → ἐτεθύκειν                νομίζω  → ἐνενομίκειν          πιστεύω → ἐπεπιστεύκειν
βουλεύω → ἐβεβουλεύκειν    κελεύω → ἐκεκελεύκειν        εὐλογῶ → ηὐλογήκειν
    κομίζω → ἐκεκομίκειν            παίω → ἐπεπαίκειν            εὐτυχῶ → ηὐτυχήκειν
στρατεύω → ἐστρατεύκειν       οικίζω → ᾠκίκειν                ἀγορεύω → ἠγορεύκειν
    ἀγγέλω → ἤγγελκειν            ἐθέλω → ἠθελήκειν              σκευάζω → ἐσκευάκειν
  
4) 
                         ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ                           ΥΠΕΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
χορεύω           →  κεχόρευκα                                                  -
γράφω             → γέγραφα                                          → ἐγεγράφειν
τάττω              → τέταχα                                             → ἐτετάχειν
ἀλλάττω          → ἤλλαχα                                            → ἠλλάχειν
φροντίζω         → πεφρόντικα                                                -
κόπτω              → κέκοφα                                                      -
πράττω            → πέπραχα                                         → ἐπεπράχειν

5) 
                                    ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ                          ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
στέλλω (β΄ ενικό)        → ἔσταλκας                                      → ἐστάλκεις
θαυμάζω (α΄ πληθ.)     → τεθαύμακαμεν                              → ἐτεθαυμάκεμεν
βουλεύω (γ΄ πληθ.)      → βεβουλεύκασι(ν)                          → ἐβεβουλεύκεσαν
διώκω (γ΄ ενικό)           → δεδίωχε(ν)                                    → ἐδεδιώχει
βλάπτω (β΄ ενικό)         → βέβλαφας                                     → ἐβεβλάφεις
ὀφείλω (ά πληθ.)           → ὠφειλήκαμεν                               → ὠφηλείκεμεν
κηρύττω (γ΄ ενικό)        → κεκήρυχε(ν)                                 → ἐκεκηρύχει(ν)

 6)
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ        ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ.      ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ       ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ.
ἀνακεκήρυχα                     ἀνεκεκηρύχειν            ἀπήλλαχα                        ἀπηλλάχειν
 ἀνακεκήρυχας                  ἀνεκεκηρύχεις             ἀπήλλαχας                      ἀπηλλάχεις
 ἀνακεκήρυχε                    ἀνεκεκηρύχει              ἀπήλλαχε                         ἀπηλλάχει
ἀνακεκηρύχαμεν               ἀνεκεκηρύχεμεν          ἀπηλλάχαμεν                   ἀπηλλάχεμεν
ἀνακεκηρύχατε                 ἀνεκεκηρύχετε             ἀπηλλάχατε                     ἀπηλλάχετε
ἀνακεκηρύχασι (ν)            ἀνεκεκηρύχεσαν          ἀπηλλάχασι(ν)                 ἀπηλλάχεσαν

7)
Ενεστώτας: κελεύεις, λύετε, δουλεύει, διακωλύουσι(ν), γράφομεν
Παρατατικός: ἐκέλευες, ἐλύετε, ἐδούλευε(ν), διεκώλυον, ἐγράφομεν
Μέλλοντας: κελεύσεις, λύσετε, δουλεύσει, διακωλύσουσι(ν), γράψομεν
Αόριστος: ἐκέλευσας, ἐλύσατε, εδούλευσε(ν),διεκώλυσαν, ἐγράψαμεν
Παρακείμενος: κεκέλευκας, λελύκατε, δεδούλευκε(ν), διακεκωλύκασι(ν), γεγράφαμεν
Υπερσυντέλικος: ἐκεκελεύκεις, ἐλελύκετε, ἐδεδουλεύκει,  διεκεκωλύκεσαν, ἐγεγράφεμεν

Ενότητα 9η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.