Ενότητα 13η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2017/11/enotita-13-askiseis-grammatikis-a-gymnasiou-arxaia.html
1)                       ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ        ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ    ΑΟΡΙΣΤΟΣ     ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
    θηρεύω →        θηρεύειν                θηρεύσειν            θηρεῦσαι          τεθηρευκέναι       
         παίω →         παίειν                     παίσειν                 παῖσαι              πεπαικέναι
      μηνύω →        μηνύειν                  μηνύσειν             μηνῦσαι            μεμηνυκέναι
    βλάπτω →        βλάπτειν                βλάψειν                βλάψαι             βεβλαφέναι 
       κόπτω →       κόπτειν                   κόψειν                  κόψαι               κεκοφέναι               
     θηλάζω →      θηλάζειν                 θηλάζειν               θηλάσαι            τεθηλακέναι
       διώκω →        διώκειν                  διώξειν                  διῶξαι               δεδιωχέναι           
    δανείζω →       δανείζειν                δανείσειν              δανεῖσαι           δεδανεικέναι                
   ἁρμόττω →      ἁρμόττειν               ἁρμόσειν              ἁρμόσαι             ἡρμοκέναι
   ἀγορεύω →      ἀγορεύειν               ἀγορέυσειν           ἀγορεῦσαι         ἠγορευκέναι
   κηρύττω →      κηρύττειν                κηρύξειν               κηρῦξαι            κεκηρυχέναι            
κινδυνεύω →      κινδυνεύειν           κινδυνεύσειν         κινδυνεῦσαι      κεκινδυνευκέναι
[ads-post]
2. 
θηρεύω 
θηρεύων-ουσα-ον (Εν.), θηρεύσων -σουσα -σον (Μελ), θηρεύσας -σασα -σαν (Αορ.), τεθηρευκώς, -κυῖα -κός (Παρακ.)
παίω 
παίων -ουσα-ον (Εν.), παίσων -ουσα -σον (Μελ.), παίσας -σασα -σαν (Αόρ.), πεπαικώς -κυῖα-κός (Παρακ.)
μηνύω 
μηνύων -ουσα ον (Εν.), μηνύσων -σουσα -σον (Μελ.), μηνύσας -σασα -σαν (Αορ.), μεμηνυκώς -κυῖα -κός  (Παρακ.)
βλάπτω
βλάπτων -ουσα ον (Εν.), βλάψων -ψουσα -ψον (Μελ.), βλάψας -ψασα -ψαν (Αορ.), βεβλαφώς -φυῖα -φός  (Παρακ.)
κόπτω
κόπτων -ουσα ον (Εν.), κόψων -ψουσα -ψον (Μελ.), κόψας -ψασα -ψαν (Αορ.), κεκοφώς -φυῖα -φός (Παρακ.)
θηλάζω 
θηλάζων -ουσα ον (Εν.), θηλάσων -σουσα -σον (Μελ.), θηλάσας -σασα -σαν (Αορ.), τεθηλακώς -κυῖα -κός (Παρακ.)
διώκω 
διώκων -ουσα ον (Εν.), διώξων -σουσα -σον (Μελ.), διώξας -σασα -σαν (Αορ.), δεδιωχώς -χυῖα -χός (Παρακ.)
δανείζω 
δανείζων -ουσα ον (Εν.), δανείσων -σουσα -σον (Μελ.), δανείσας -σασα -σαν (Αορ.), δεδανεικώς -κυῖα -κός (Παρακ.)
ἁρμόττω 
ἁρμόττων -ουσα ον (Εν.), αρμόσων -σουσα -σον (Μελ.), ἁρμόσας -σασα -σαν (Αορ.), ἡρμοκώς -κυῖα -κός (Παρακ.)
ἀγορεύω 
ἀγορεύων -ουσα ον (Εν.), ἀγορεύσων -σουσα -σον (Μελ.), αγορεύσας -σασα -σαν (Αορ.), ἠγορευκώς -κυῖα -κός  (Παρακ.)
κηρύττω 
κηρύττων -ουσα ον (Εν.), κηρύξων -ξουσα -ξον (Μελ.), κηρύξας -ξασα -ξαν (Αορ.), κεκηρυχώς -χυῖα -χός (Παρακ.)
κινδυνεύω 
κινδυνεύων -ουσα ον (Εν.), κινυνεύσων -σουσα -σον (Μελ.), κινδυνεύσας -σασα -σαν (Αορ.), κεκινδυνευκώς -κυῖα -κός (Παρακ.)

3. 
α) εἶναι: ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο ρήμα φησίν
β) τυγχάνειν: τελικό απαρέμφατο, αντικείνο στο ρήμα ἀξιοῦνται
γ) εὐτηχῆσαι: τελικό απαρέφματο, αντικείμενο στο ηὔχοντο
δ) πράξειν: ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο ρήμα ἐλπιζε
ε) μεῖναι: τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο ρήμα έκέλευε
στ) εἶναι: ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο ρήμα ἡγοῦμαι

4. 
α) ὁ φεύγων: επιθετική μετοχή
β) πεσούσης: επιρρηματική χρονική μετοχή
γ) ὄντες: επιρρηματική εναντιωματική μετοχή
δ) ὄν: κατηγορηματική μετοχή
ε) τῶν εὐτυχούντων: επιθετική μετοχή
στ) πολεμήσαντες: επιρρηματική τελική μετοχή

Ενότητα 13η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.