Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 13η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2017/11/enotita-13-askiseis-grammatikis-a-gymnasiou-arxaia.html
1)                       ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ        ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ    ΑΟΡΙΣΤΟΣ     ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
    θηρεύω →        θηρεύειν                θηρεύσειν            θηρεῦσαι          τεθηρευκέναι
         παίω →         παίειν                     παίσειν                 παῖσαι            πεπαικέναι
      μηνύω →        μηνύειν                  μηνύσειν             μηνῦσαι            μεμηνυκέναι
    βλάπτω →        βλάπτειν                βλάψειν                βλάψαι             βεβλαφέναι 
       κόπτω →       κόπτειν                   κόψειν                  κόψαι               κεκοφέναι               
     θηλάζω →      θηλάζειν                 θηλάζειν               θηλάσαι            τεθηλακέναι
       διώκω →        διώκειν                  διώξειν                  διῶξαι               δεδιωχέναι           
    δανείζω →       δανείζειν                δανείσειν              δανεῖσαι           δεδανεικέναι                
   ἁρμόττω →      ἁρμόττειν               ἁρμόσειν              ἁρμόσαι             ἡρμοκέναι
   ἀγορεύω →      ἀγορεύειν               ἀγορέυσειν           ἀγορεῦσαι         ἠγορευκέναι
   κηρύττω →      κηρύττειν                κηρύξειν               κηρῦξαι            κεκηρυχέναι            
κινδυνεύω →      κινδυνεύειν           κινδυνεύσειν         κινδυνεῦσαι      κεκινδυνευκέναι
   δαμάζω →        δαμάζειν                 δαμάσειν              δαμάσαι             δεδαμακέναι
 πρεσβεύω →     πρεσβεύειν              πρβεύσειν          πρεσβεῦσαι        πεπρεσβευκέναι
  στρατεύω →     στρατεύειν            στρατεύσειν         στρατεῦσαι         ἐστρατευκέναι
   ἀγοράζω →     ἀγοράζειν               άγοράσειν            άγοράσαι            ἠγορευκέναι
     ἀκμάζω →     ἀκμάζειν                ἀκμάσειν              ἀκμάσαι              ἠκμακέναι
     δοξάζω →      δοξάζειν                 δοξάσειν                δοξάσαι            δεδοξακέναι
    πιστεύω →      πιστέυειν               πιστεύσειν            πιστεῦσαι           πεπιστευκέναι
    βλάπτω →      βλάπτειν                 βλάψειν                 βλάψαι              βεβλαφέναι
       ῥίπτω →      ῥίπτειν                    ῥίψειν                     ῥῖψαι                 ἐρριφέναι
     πράττω →     πράττειν                 πράξειν                  πρᾶξαι              πεπραχέναι
   καταλύω →    καταλύειν              καταλύσειν           καταλῦσαι          καταλελυκέναι
παρατάττω →    παρατάττειν        παρατάξειν             παρατᾶξαι          παρατεταχέναι
   δουλεύω →    δουλεύειν             δουλεύσειν             δουλεῦσαι          δεδουλευκέναι
    τοξεύω →      τοξεύειν                τοξεύσειν               τοξεῦσαι            τετοξευκέναι
    φυτεύω →     φυτεύειν                φυτεύσειν              φυτεῦσαι            πεφυτευκέναι
διακηρύττω → διακηρύττειν       διακηρύξειν            διακηρῦξαι          διακεκηρυχέναι
[ads-post]
2. 
θηρεύω 
θηρεύων-ουσα -ον (Εν.), θηρεύσων -σουσα -σον (Μελ), θηρεύσας -σασα -σαν (Αορ.), τεθηρευκώς, -κυῖα -κός (Παρακ.)
παίω 
παίων -ουσα -ον (Εν.), παίσων -ουσα -σον (Μελ.), παίσας -σασα -σαν (Αόρ.), πεπαικώς -κυῖα-κός (Παρακ.)
μηνύω 
μηνύων -ουσαο -ον (Εν.), μηνύσων -σουσα -σον (Μελ.), μηνύσας -σασα -σαν (Αορ.), μεμηνυκώς -κυῖα -κός  (Παρακ.)
βλάπτω
βλάπτων -ουσα -ον (Εν.), βλάψων -ψουσα -ψον (Μελ.), βλάψας -ψασα -ψαν (Αορ.), βεβλαφώς -φυῖα -φός  (Παρακ.)
κόπτω
κόπτων -ουσα -ον (Εν.), κόψων -ψουσα -ψον (Μελ.), κόψας -ψασα -ψαν (Αορ.), κεκοφώς -φυῖα -φός (Παρακ.)
θηλάζω 
θηλάζων -ουσα -ον (Εν.), θηλάσων -σουσα -σον (Μελ.), θηλάσας -σασα -σαν (Αορ.), τεθηλακώς -κυῖα -κός (Παρακ.)
διώκω 
διώκων -ουσα -ον (Εν.), διώξων -σουσα -σον (Μελ.), διώξας -σασα -σαν (Αορ.), δεδιωχώς -χυῖα -χός (Παρακ.)
δανείζω 
δανείζων -ουσα -ον (Εν.), δανείσων -σουσα -σον (Μελ.), δανείσας -σασα -σαν (Αορ.), δεδανεικώς -κυῖα -κός (Παρακ.)
ἁρμόττω 
ἁρμόττων -ουσα -ον (Εν.), αρμόσων -σουσα -σον (Μελ.), ἁρμόσας -σασα -σαν (Αορ.), ἡρμοκώς -κυῖα -κός (Παρακ.)
ἀγορεύω 
ἀγορεύων -ουσα -ον (Εν.), ἀγορεύσων -σουσα -σον (Μελ.), αγορεύσας -σασα -σαν (Αορ.), ἠγορευκώς -κυῖα -κός  (Παρακ.)
κηρύττω 
κηρύττων -ουσα -ον (Εν.), κηρύξων -ξουσα -ξον (Μελ.), κηρύξας -ξασα -ξαν (Αορ.), κεκηρυχώς -χυῖα -χός (Παρακ.)
κινδυνεύω 
κινδυνεύων -ουσα -ον (Εν.), κινυνεύσων -σουσα -σον (Μελ.), κινδυνεύσας -σασα -σαν (Αορ.), κεκινδυνευκώς -κυῖα -κός (Παρακ.)
δαμάζω 
δαμάζων -ουσα -ον (Εν.), δαμάσων -σουσα -σον (Μελ.), δαμάσας -σασα -σαν (Αορ.), δεδαμακώς -κυῖα -κός (Παρακ.)

πρεσβεύω
πρεσβεύων -ουσα -ον (Εν.), πρεσβεύσων -σουσα -σον (Μελ.), πρεσβεύσας -σασα -σαν (Αορ.), πεπρεσβευκώς -κυῖα -κός (Παρακ.)
στρατεύω
στρατεύων -ουσα -ον (Εν.), στρατεύσων -σουσα -σον (Μελ.), στρατεύσας -σασα -σαν (Αορ.), ἐστρατευκώς -κυῖα -κός (Παρακ.)
ἀγοράζω
ἀγοράζων -ουσα -ον (Εν.), ἀγοράσων -σουσα -σον (Μελ.), ἀγοράσας -σασα -σαν (Αορ.), ἠγορευκώς -κυῖα -κός (Παρακ.)
ἀκμάζω
ἀκμάζων -ουσα -ον (Εν.), ἀκμάσων -συσα -σον (Μελ.), ἀκμάσας -σασα -σαν (Αορ.), ἠκμακώς -κυῖα -κός (Παρακ.)
δοξάζω 
δοξάζων -ουσα -ον (Εν.), δοξάσων -σουσα -σον (Μελ.), δοξάσας -σασα -σαν (Αορ.), δεδοξακώς -κυῖα -κός (Παρακ.)
πιστεύω 
πιστεύων -ουσα -ον (Εν.), πιστεύσων -σουσα -σον (Μελ.), πιστεύσας -σασα -σαν (Αορ.), πεπιστευκώς -κυῖα -κός (Παρακ.)
βλάπτω 
βλάπτων -ουσα -ον (Εν.), βλάψων -ψουσα -ψον (Μελ.), βλάψας -ψασα -ψαν (Αορ.), βεβλαφώς -φυῖα -φός (Παρακ.)
ῥίπτω 
ῥίπτων -ουσα -ον (Εν.), ῥίψων -ψουσα -ψον (Μελ.), ῥίψας -ασα -αν (Αορ.), ἐρριφώς -φυῖα -φός (Παρακ.)
πράττω
πράττων -τουσα -τον (Εν.), πράξων -ξουσα -ξον (Μελ.), πράξας -ξασα -ξαν (Αορ.), πεπραχώς -χυῖα -χός (Παρακ.)
καταλύω
καταλύων -ουσα -ον (Εν.), καταλύσων -σουσα -σον (Μελ.), καταλύσας -σασα -σαν (Αορ.), καταλελυκώς -κυῖα -κός (Παρακ.)
παρατάττω
παρατάττων -ουσα -ον (Εν.), παρατάξων -ξουσα -ξον (Μελ.), παρατάξας -ξασα -ξαν (Αορ.), παρατεταχώς -χυῖα -χός (Παρακ.) 
δουλεύω 
δουλεύων -ουσα -ον (Εν.), δουλεύσων -σουσα -σον (Μελ.), δολεύσας -σασα -σαν (Αορ.), δεδουλευκώς -κυῖα -κός (Παρακ.)
τοξεύω 
τοξεύων -ουσα -ον (Εν.), τοξεύσων -σουσα -σον (Μελ.), τοξεύσας -σασα -σαν (Αορ.), τετοξευκώς -κυῖα -κός (Παρακ.)
φυτεύω 
φυτεύων -ουσα -ον (Εν.), φυτεύσων -σουσα -σον (Μελ.), φυτεύσας -σασα -σαν (Αορ.), πεφυτευκώς -κυῖα -κός (Παρακ.)
διακηρύττω
διακηρύττων -ουσα -ον (Εν.), διακηρύξων -ξουσα -ξον (Μελ.), διακηρύξας -ξασα -ξαν (Αορ.), διακεκηρυχώς -χυῖα -χός (Παρακ.) 
 
3. 
α) εἶναι: ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο ρήμα φησίν
β) τυγχάνειν: τελικό απαρέμφατο, αντικείνο στο ρήμα ἀξιοῦνται
γ) εὐτηχῆσαι: τελικό απαρέφματο, αντικείμενο στο ηὔχοντο
δ) πράξειν: ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο ρήμα ἐλπιζε
ε) μεῖναι: τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο ρήμα έκέλευε
στ) εἶναι: ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο ρήμα ἡγοῦμαι
ζ) δέχεσθαι: τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο ρήμα ἔδοξαν

4. 
α) ὁ φεύγων: επιθετική μετοχή
β) πεσούσης: επιρρηματική χρονική μετοχή
γ) ὄντες: επιρρηματική εναντιωματική μετοχή
δ) ὄν: κατηγορηματική μετοχή
ε) τῶν εὐτυχούντων: επιθετική μετοχή
στ) πολεμήσαντες: επιρρηματική τελική μετοχή
ζ) ἐπελθών: επιρρηματική χρονική μετοχή

Ενότητα 13η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.