Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 13η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2017/11/enotita-13-askiseis-grammatikis-a-gymnasiou-arxaia.html
1)                       ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ        ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ    ΑΟΡΙΣΤΟΣ     ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
    θηρεύω →        θηρεύειν                θηρεύσειν            θηρεῦσαι          τεθηρευκέναι       
         παίω →         παίειν                     παίσειν                 παῖσαι              πεπαικέναι
      μηνύω →        μηνύειν                  μηνύσειν             μηνῦσαι            μεμηνυκέναι
    βλάπτω →        βλάπτειν                βλάψειν                βλάψαι             βεβλαφέναι 
       κόπτω →       κόπτειν                   κόψειν                  κόψαι               κεκοφέναι               
     θηλάζω →      θηλάζειν                 θηλάζειν               θηλάσαι            τεθηλακέναι
       διώκω →        διώκειν                  διώξειν                  διῶξαι               δεδιωχέναι           
    δανείζω →       δανείζειν                δανείσειν              δανεῖσαι           δεδανεικέναι                
   ἁρμόττω →      ἁρμόττειν               ἁρμόσειν              ἁρμόσαι             ἡρμοκέναι
   ἀγορεύω →      ἀγορεύειν               ἀγορέυσειν           ἀγορεῦσαι         ἠγορευκέναι
   κηρύττω →      κηρύττειν                κηρύξειν               κηρῦξαι            κεκηρυχέναι            
κινδυνεύω →      κινδυνεύειν           κινδυνεύσειν         κινδυνεῦσαι      κεκινδυνευκέναι
[ads-post]
2. 
θηρεύω 
θηρεύων-ουσα-ον (Εν.), θηρεύσων -σουσα -σον (Μελ), θηρεύσας -σασα -σαν (Αορ.), τεθηρευκώς, -κυῖα -κός (Παρακ.)
παίω 
παίων -ουσα-ον (Εν.), παίσων -ουσα -σον (Μελ.), παίσας -σασα -σαν (Αόρ.), πεπαικώς -κυῖα-κός (Παρακ.)
μηνύω 
μηνύων -ουσα ον (Εν.), μηνύσων -σουσα -σον (Μελ.), μηνύσας -σασα -σαν (Αορ.), μεμηνυκώς -κυῖα -κός  (Παρακ.)
βλάπτω
βλάπτων -ουσα ον (Εν.), βλάψων -ψουσα -ψον (Μελ.), βλάψας -ψασα -ψαν (Αορ.), βεβλαφώς -φυῖα -φός  (Παρακ.)
κόπτω
κόπτων -ουσα ον (Εν.), κόψων -ψουσα -ψον (Μελ.), κόψας -ψασα -ψαν (Αορ.), κεκοφώς -φυῖα -φός (Παρακ.)
θηλάζω 
θηλάζων -ουσα ον (Εν.), θηλάσων -σουσα -σον (Μελ.), θηλάσας -σασα -σαν (Αορ.), τεθηλακώς -κυῖα -κός (Παρακ.)
διώκω 
διώκων -ουσα ον (Εν.), διώξων -σουσα -σον (Μελ.), διώξας -σασα -σαν (Αορ.), δεδιωχώς -χυῖα -χός (Παρακ.)
δανείζω 
δανείζων -ουσα ον (Εν.), δανείσων -σουσα -σον (Μελ.), δανείσας -σασα -σαν (Αορ.), δεδανεικώς -κυῖα -κός (Παρακ.)
ἁρμόττω 
ἁρμόττων -ουσα ον (Εν.), αρμόσων -σουσα -σον (Μελ.), ἁρμόσας -σασα -σαν (Αορ.), ἡρμοκώς -κυῖα -κός (Παρακ.)
ἀγορεύω 
ἀγορεύων -ουσα ον (Εν.), ἀγορεύσων -σουσα -σον (Μελ.), αγορεύσας -σασα -σαν (Αορ.), ἠγορευκώς -κυῖα -κός  (Παρακ.)
κηρύττω 
κηρύττων -ουσα ον (Εν.), κηρύξων -ξουσα -ξον (Μελ.), κηρύξας -ξασα -ξαν (Αορ.), κεκηρυχώς -χυῖα -χός (Παρακ.)
κινδυνεύω 
κινδυνεύων -ουσα ον (Εν.), κινυνεύσων -σουσα -σον (Μελ.), κινδυνεύσας -σασα -σαν (Αορ.), κεκινδυνευκώς -κυῖα -κός (Παρακ.)

3. 
α) εἶναι: ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο ρήμα φησίν
β) τυγχάνειν: τελικό απαρέμφατο, αντικείνο στο ρήμα ἀξιοῦνται
γ) εὐτηχῆσαι: τελικό απαρέφματο, αντικείμενο στο ηὔχοντο
δ) πράξειν: ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο ρήμα ἐλπιζε
ε) μεῖναι: τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο ρήμα έκέλευε
στ) εἶναι: ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο ρήμα ἡγοῦμαι

4. 
α) ὁ φεύγων: επιθετική μετοχή
β) πεσούσης: επιρρηματική χρονική μετοχή
γ) ὄντες: επιρρηματική εναντιωματική μετοχή
δ) ὄν: κατηγορηματική μετοχή
ε) τῶν εὐτυχούντων: επιθετική μετοχή
στ) πολεμήσαντες: επιρρηματική τελική μετοχή

Ενότητα 13η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.