Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 17η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2017/11/enotita-17-askiseis-grammatikis-a-gymnasiou-arxaia.html

1)                                            
                                                  ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ                       ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ἀγορεύσονται →                       ἀγορεύεσθαι                           ἀγορεύσεσθαι
         εὔξεσθε →                          εὔχεσθαι                                  εὔξεσθαι
   ἐργασόμεθα →                        ἐργάζεσθαι                              ἐργάσεσθαι
          θύονται →                          θύεσθαι                                   θύσεσθαι
         καλύπτῃ →                       καλύπτεσθαι                            καλύψεσθαι
         κωλύσει →                        κωλύσεθαι                               κωλύσεσθαι
       πράξεσθε →                       πράττεσθαι                                πράξεσθαι
        τρέψεται →                         τρέπεσθαι                                τρέψεσθαι
    θηρεύονται →                        θηρεύεσθαι                              θηρεύσεσθαι
    βλαψόμεθα →                        βλάπτεσθαι                               βλάψεσθαι
          ἄρξεται →                         ἄρχεσθαι                                   ἄρξεσθαι
    ἁρμόττεσθε →                        ἅρμόττεσθαι                             ἁρμόσεσθαι
[ads-post]
2)
                                                   ΑΟΡΙΣΤΟΣ                         ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
       κηρύττομαι →                     κηρύξασθαι                             κεκηρῦχθαι
         θηρεύομαι →                    θηρεύσασθαι                           τεθηρεῦσθαι
          κομίζομαι →                      κομίσασθαι                              κεκομίσθαι
        ἀθροίζομαι →                     ἀθροίσασθαι                              ἠθροῖσθαι
        θαυμάζομαι →                   θαυμάσασθαι                           τεθαυμάσθαι
               θύομαι →                     θύσασθαι                                   τεθύσθαι
       καλύπτομαι →                     καλύψασθαι                              κεκαλύφθαι
παρασκευάζομα →                παρασκευάσασθαι                     παρεσκευάσθαι

3)
                                                  ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ                       ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ἀγορεύσονται →                  ἀγορευόμενος, -η, -ον            ἀγορευσόμενος, -η, -ον
         εὔξεσθε →                   εὐχόμενος, -η, -ον                    εὐξόμενος, -η, ον  
   ἐργασόμεθα →                  ἐργαζόμενος, -η, -ον                ἐργασόμενος, -η, -ον
          θύονται →                    θυόμενος, -η, -ον                     θυσόμενος, -η, -ον
         καλύπτῃ →                 καλυπτόμενος, -η, -ον             καλυψόμενος, -η, -ον
         κωλύσει →                  κωλυόμενος, -η, -ον                κωλυσόμενος, -η, -ον
       πράξεσθε →                 πραττόμενος, -η, -ον                πραξόμενος, -η, -ον
        τρέψεται →                 τρεπόμενος, -η, -ον                  τρεψόμενος, -η, -ον
    θηρεύονται →                θηρευόμενος, -η, -ον               θηρευσόμενος, -η, -ον
    βλαψόμεθα →                βλαπτόμενος, -η, -ον               βλαψόμενος, -η, -ον
          ἄρξεται →                ἀρχόμενος, -η, -ον                      ἀρξόμενος, -η, -ον
    ἁρμόττεσθε →               ἁρμοττόμενος, -η, -ον              ἁρμοσόμενος, -η, -ον

4)
                                               ΑΟΡΙΣΤΟΣ                          ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
       κηρύττομαι →            κηρυξάμενος, -η, -ον              κεκηρυγμένος, -η, -ον
         θηρεύομαι →           θηρευσάμενος, -η, -ον             τεθηρευμένος, -η, -ον
          κομίζομαι →           κομισάμενος, -η, ον                 κεκομισμένος, -η, -ον
        ἀθροίζομαι →           ἀθροισάμενος, -η, -ον             ἠθροισμένος, -η, -ον
       θαυμάζομαι →          θαυμασάμενος, -η, -ον            τεθαυμασμένος, -η, -ον
               θύομαι →             θυσάμενος, -η, ον                   τεθυμένος, -η, ον
       καλύπτομαι →           καλυψάμενος, -η, -ον               κεκαλυμμένος, -η, -ον
παρασκευάζομα →        παρασκευασαμένος, -η, -ον       παρεσκευασμένος, -η, -ον

5)
α) κακολογεῖν: τελικό απαρέμφατο (υποκείμενο ενν.: ὑμεῖς, ταυτοπροσωπία)
β) ἠγήσασθαι: τελικό απαρέμφατο (υποκείμενο ενν.: ὑμᾶς, ετεροπροσωπία)
γ) τιμωρεῖν: τελικό απαρέμφατο (ὑμᾶς ενν.: υποκείμενο, ετεροπροσωπία)
δ) εἶναι: ειδικό απαρέμφατο (τὴν ἀρετήν: υποκείμενο, ετεροπροσωπία)
ε) ἰέναι: τελικό απαρέφματο (τοὺς συμμάχους ενν.: υποκείμενο, ετεροπροσωπία)
στ) εἶναι: ειδικό απαρέμφατο (ταύτην: υποκείμενο, ετεροπροσωπία)

6) 
α) δικάζοντας: κατηγορηματική μετοχή (ρ. ὁρῶ), συνημμένη στο αντικείμενο πολλούς
β) ὑποφαίνοντος: επιρρηματική χρονική μετοχή, γενική απόλυτη (υποκείμενο: τοῦ ἔαρος)
γ) ἐλπίζων: επιρρηματική τροπική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος ἔστειλε
δ) διατησόμενους: επιρρηματική τροπική μετοχή, αιτιατική απόλυτη (υποκείμενο: ἡμᾶς)
ε) τὰ πεπραγμένα: επιθετική μετοχή συνημμένη στο ρήμα διηγήσωμαι (αντικείμενο)
στ) ὄντες: επιρρηματική εναντιωματική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος πολλοί.

Ενότητα 17η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.