Ενότητα 17η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2017/11/enotita-17-askiseis-grammatikis-a-gymnasiou-arxaia.html

1)                                            
                                                  ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ                       ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ἀγορεύσονται →                       ἀγορεύεσθαι                           ἀγορεύσεσθαι
         εὔξεσθε →                          εὔχεσθαι                                  εὔξεσθαι
   ἐργασόμεθα →                        ἐργάζεσθαι                              ἐργάσεσθαι
          θύονται →                          θύεσθαι                                   θύσεσθαι
         καλύπτῃ →                       καλύπτεσθαι                            καλύψεσθαι
         κωλύσει →                        κωλύσεθαι                               κωλύσεσθαι
       πράξεσθε →                       πράττεσθαι                                πράξεσθαι
        τρέψεται →                         τρέπεσθαι                                τρέψεσθαι
    θηρεύονται →                        θηρεύεσθαι                              θηρεύσεσθαι
    βλαψόμεθα →                        βλάπτεσθαι                               βλάψεσθαι
          ἄρξεται →                         ἄρχεσθαι                                   ἄρξεσθαι
    ἁρμόττεσθε →                        ἅρμόττεσθαι                             ἁρμόσεσθαι
[ads-post]
2)
                                                   ΑΟΡΙΣΤΟΣ                         ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
       κηρύττομαι →                     κηρύξασθαι                             κεκηρῦχθαι
         θηρεύομαι →                    θηρεύσασθαι                           τεθηρεῦσθαι
          κομίζομαι →                      κομίσασθαι                              κεκομίσθαι
        ἀθροίζομαι →                     ἀθροίσασθαι                              ἠθροῖσθαι
        θαυμάζομαι →                   θαυμάσασθαι                           τεθαυμάσθαι
               θύομαι →                     θύσασθαι                                   τεθύσθαι
       καλύπτομαι →                     καλύψασθαι                              κεκαλύφθαι
παρασκευάζομα →                παρασκευάσασθαι                     παρεσκευάσθαι

3)
                                                  ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ                       ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ἀγορεύσονται →                  ἀγορευόμενος, -η, -ον            ἀγορευσόμενος, -η, -ον
         εὔξεσθε →                   εὐχόμενος, -η, -ον                    εὐξόμενος, -η, ον  
   ἐργασόμεθα →                  ἐργαζόμενος, -η, -ον                ἐργασόμενος, -η, -ον
          θύονται →                    θυόμενος, -η, -ον                     θυσόμενος, -η, -ον
         καλύπτῃ →                 καλυπτόμενος, -η, -ον             καλυψόμενος, -η, -ον
         κωλύσει →                  κωλυόμενος, -η, -ον                κωλυσόμενος, -η, -ον
       πράξεσθε →                 πραττόμενος, -η, -ον                πραξόμενος, -η, -ον
        τρέψεται →                 τρεπόμενος, -η, -ον                  τρεψόμενος, -η, -ον
    θηρεύονται →                θηρευόμενος, -η, -ον               θηρευσόμενος, -η, -ον
    βλαψόμεθα →                βλαπτόμενος, -η, -ον               βλαψόμενος, -η, -ον
          ἄρξεται →                ἀρχόμενος, -η, -ον                      ἀρξόμενος, -η, -ον
    ἁρμόττεσθε →               ἁρμοττόμενος, -η, -ον              ἁρμοσόμενος, -η, -ον

4)
                                               ΑΟΡΙΣΤΟΣ                          ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
       κηρύττομαι →            κηρυξάμενος, -η, -ον              κεκηρυγμένος, -η, -ον
         θηρεύομαι →           θηρευσάμενος, -η, -ον             τεθηρευμένος, -η, -ον
          κομίζομαι →           κομισάμενος, -η, ον                 κεκομισμένος, -η, -ον
        ἀθροίζομαι →           ἀθροισάμενος, -η, -ον             ἠθροισμένος, -η, -ον
       θαυμάζομαι →          θαυμασάμενος, -η, -ον            τεθαυμασμένος, -η, -ον
               θύομαι →             θυσάμενος, -η, ον                   τεθυμένος, -η, ον
       καλύπτομαι →           καλυψάμενος, -η, -ον               κεκαλυμμένος, -η, -ον
παρασκευάζομα →        παρασκευασαμένος, -η, -ον       παρεσκευασμένος, -η, -ον

5)
α) κακολογεῖν: τελικό απαρέμφατο (υποκείμενο ενν.: ὑμεῖς, ταυτοπροσωπία)
β) ἠγήσασθαι: τελικό απαρέμφατο (υποκείμενο ενν.: ὑμᾶς, ετεροπροσωπία)
γ) τιμωρεῖν: τελικό απαρέμφατο (ὑμᾶς ενν.: υποκείμενο, ετεροπροσωπία)
δ) εἶναι: ειδικό απαρέμφατο (τὴν ἀρετήν: υποκείμενο, ετεροπροσωπία)
ε) ἰέναι: τελικό απαρέφματο (τοὺς συμμάχους ενν.: υποκείμενο, ετεροπροσωπία)
στ) εἶναι: ειδικό απαρέμφατο (ταύτην: υποκείμενο, ετεροπροσωπία)

6) 
α) δικάζοντας: κατηγορηματική μετοχή (ρ. ὁρῶ), συνημμένη στο αντικείμενο πολλούς
β) ὑποφαίνοντος: επιρρηματική χρονική μετοχή, γενική απόλυτη (υποκείμενο: τοῦ ἔαρος)
γ) ἐλπίζων: επιρρηματική τροπική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος ἔστειλε
δ) διατησόμενους: επιρρηματική τροπική μετοχή, αιτιατική απόλυτη (υποκείμενο: ἡμᾶς)
ε) τὰ πεπραγμένα: επιθετική μετοχή συνημμένη στο ρήμα διηγήσωμαι (αντικείμενο)
στ) ὄντες: επιρρηματική εναντιωματική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος πολλοί.

Ενότητα 17η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.