Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 4η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2017/12/enotita-4-askiseis-grammatikis-b-gymnasiou-arxaia.html
1)                                                      ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
  Ον: ὁ εὐρύς              ἡ εὐρεῖα           τό εὐρύ               ὁ παχύς            ἡ παχεῖα
Γεν.: τοῦ εὐρέος        τῆς εὐρείας     τοῦ εὐρέος          τοῦ παχέος        τῆς παχείας
Δοτ.: τῷ εὐρεῖ           τῇ εὐρείᾳ         τῷ εὐρεῖ             τῷ παχεῖ             τῇ παχείᾳ
Αιτ.: τόν εὐρύν         τήν εὐρεῖαν      τό εὐρύ              τόν παχύν          τήν παχεῖαν
Κλ.: (ὦ) εὐρύ            (ὦ) εὐρεῖα        (ὦ) εὐρύ             (ὦ) παχύ           (ὦ) παχεῖα
      [ads-post]
                                               ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
 Ον.: οἱ εὐρεῖς            αἱ εὐρεῖαι        τά εὐρέα             οἱ παχεῖς           αἱ παχεῖαι
Γεν: τῶν εὐρέων       τῶν εὐρειῶν     τῶν εὐρέων       τῶν παχέων       τῶν παχειῶν
Δοτ: τοῖς εὐρέσι(ν)   ταῖς εὐρείαις    τοῖς εὐρέσι(ν)    τοῖς παχέσι(ν)   ταῖς παχείαις
Αιτ: τούς εὐρεῖς        τάς εὐρείας      τά εὐρέα            τούς παχεῖς       τάς παχείας
Κλ.:(ὦ) εὐρεῖς           (ὦ) εὐρεῖαι       (ὦ) εὐρέα           (ὦ) παχεῖς       (ὦ) παχεῖαι

                                                       ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.: τό παχύ                   ὁ δασύς              ἡ δασεῖα             τό δασύ
Γεν.: τοῦ παχέος            τοῦ δασέος        τῆς δασείας         τοῦ δασέος
Δοτ.: τῷ παχεῖ               τῷ δασεῖ             τῇ δασείᾳ            τῷ δασεῖ
Αιτ.: τό παχύ                 τόν δασύν          τήν δασεῖαν         τό δασύ
Κλ.: (ὦ) παχύ                (ὦ) δασύ             (ὦ) δασεῖα          (ὦ) δασύ
 
                                             ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.: τά παχέα               οἱ δασεῖς               αἱ δασεῖαι          τά δασέα
Γεν.: τῶν παχέων         τῶν δασέων         τῶν δασειῶν       τῶν δασέων
Δοτ.: τοῖς παχέσι(ν)     τοῖς δασέσι(ν)      ταῖς δασείαις      τοῖς δασέσι(ν)
Αιτ.: τά παχέα              τούς δασεῖς          τάς δασείας         τά δασέα
Κλ.: (ὦ) παχέα             (ὦ) δασεῖς  τ         (ὦ) δασεῖαι         (ὦ) δασέα


2)                  
                                                   ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.: ἡ εὐρεῖα λίμνη                 τό ὀξύ δόρυ                 ὁ ἡδύς καρπός
Γεν.: τῆς εὐρείας λίμνης         τοῦ ὀξέος δόρατος      τοῦ ἡδέος καρποῦ
Δοτ.: τῇ εὐρεία λίμνῃ             τῷ ὀξεῖ δόρατι                τῷ ἡδεῖ καρπῷ
Αιτ.: τήν εὐρεῖαν λίμνην         τό ὀξύ δόρυ                τόν ἡδύν καρπόν
Κλ.: (ὦ) εὐρεῖα λίμνη             (ὦ) ὀξύ δόρυ               (ὦ) ἡδύ καρπέ
 
                                             ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.: αἱ εὐρεῖαι λίμναι            τά ὀξέα δόρατα             οἱ ἡδεῖς καρποί
Γεν.: τῶν εὐρειῶν λιμνῶν     τῶν ὀξέων δοράτων    τῶν ἡδέων καρπῶν
Δοτ.: ταῖς εὐρείαις λίμναις    τοῖς ὀξέσι δόρασι        τοῖς ἡδέσι καρποῖς
Αιτ.: τάς εὐρείας λίμνας        τά ὀξέα δόρατα           τούς ἡδεῖς καρπούς
Κλ.: (ὦ) εὐρεῖαι λίμναι         (ὦ) ὀξέα δόρατα           (ὦ) ἡδεῖς καρποί

3) α. τῶν θρασέων β. τοῖς βαρέσι γ. τούς ὁξεῖς  δ. τῆς βραδείας ε. οἱ βαθεῖς στ. τόν γλυκύν ζ. τῷ ταχεῖ η. τάς εὐθείας

4) θύεις → θύῃς, θύσῃς       πέμπει → πέμπῃ, πέμψῃ     κωλύομεν → κωλύωμεν, κωλύσωμεν   ἄρχομεν → ἄρχωμεν, ἄρξωμεν γράφετε → γράφητε, γράψητε  λέγουσιν → λέγωσιν, λέξωσιν ἀλλάττουσιν → ἀλλάτωσιν, ἀλλάξωσιν  κηρύττει → κηρύττῃ, κηρύξῃ  κινδυνεύεις → κινδυνεύῃς, κινδυνεύσῃς  στρατεύομεν → στρατεύωμεν, στρατεύσωμεν κελεύετε → κελεύητε, κελεύσητε θηρεύει → θηρεύῃ, θηρεύσῃ

5) 
Εν.: χορεύομεν, δανείζεις, βλάπτουσιν
Παρ.: ἔχορεύομεν, ἐδάνειζες, ἔβλαπτον
Μελ.: χορεύσομεν, δανείσεις, βλάψουσιν
Αορ.: ἐχορεύσαμεν, ἐδάνεισας, ἔβλαψαν
Παρακ.: κεχορεύκαμεν, δεδάνεικας, βεβλάφασιν
Υπερσ.:ἐκεχορεύκεμεν, ἐδεδανείκεις, ἐβεβλάφεσαν

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ
χορεύω              δανείζω             βλάπτω   
χορεύῃς             δανείζῃς            βλάπτῃς
χορεύῃ              δανείζῃ              βλάπτῃ
χορεύωμεν        δανείζωμεν        βλάπτωμεν
χορεύητε           δανείζητε           βλάπτητε
χορεύωσι(ν)      δανείζωσι(ν)      βλάπτωσι(ν)

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ
χορεύσω              δανείσω             βλάψω   
χορεύσῃς             δανείσῃς            βλάψῃς
χορεύσῃ              δανείσῃ              βλάψῃ
χορεύσωμεν        δανείσωμεν        βλάψωμεν
χορεύσητε           δανείσητε           βλάψητε
χορεύσωσι(ν)      δανείσωσι(ν)      βλάψωσι(ν)

Ενότητα 4η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.