Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 5η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2017/12/enotita-5-askiseis-grammatikis-b-gymnasiou-arxaia.html
1) α-2-vi | β-3-v | γ-1-vi |  δ-β-iii | ε-4-i | στ-5-ii

[ads-post]
2)
                                                                      ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ            ΕΝΕΣΤΩΤΑ          ΑΟΡΙΣΤΟΥ              ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ
ἔθυσας                         θύῃς                        θύσῃς                τεθυκώς, -κυῖα, -κός ᾖς
ἐβουλεύετε               βουλεύητε              βουλεύσητε          βεβουλευκότες, -κυῖαι, -κότα ἦτε
κομίσουσι(ν)            κομίζωσι(ν)            κομίσωσι(ν)          κεκομικότες, -κυῖαι, -κότα ὦσι(ν)
ἐνομίζομεν               νομίζωμεν               νομίσωμεν           νενομικότες, -κυῖαι, -κότα ὦμεν
ἐταμίευσαν               ταμιεύωσι(ν)          ταμιεύσωσι(ν)      τεταμιευκότες, -κυῖαι, -κότα -ὦσιν
θηρεύω                     θηρεύω                   θηρεύσω              τεθηρευκώς, -κυῖα, κός ὦ
ἐπίστευε                    πιστεύῃ                 πιστεύσῃ               πεπιστευκώς, -κυῑα, -κος ᾖ
ἐκέλευσας                 κελεύῃς                κελεύσῃς               κεκελευκῶς, -κυῖα, -κος ἦς
ἐπαίετε                      παίητε                   παίσητε                 πεπαικότες, -κυῖαι -κότα ἦτε
ἐστρατεύσαμεν      στρατεύωμεν          στρατεύσωμεν        ἐστρατευκότες, -κυῖαι, -κότα ὦμεν
παρασκευάζει        παρασκευάζῃ          παρασκευάσῃ        παρεσκευακώς, -κυῖα, -κός ἦ
ἠγορεύσαμεν         ἀγορεύωμεν            ἀγορεύσωμεν         ἠγορευκότες, -κυῖαι, -κότα ὦμεν
πιστεύσετε             πιστεύητε                πιστεύσητε            πεπιστευκότες, -κυῖαι, -κότα ἦτε
ἐχόρευες                 χορεύῃς                  χορεύσῃς               κεχορευκώς, -κυῑα, -κός ᾖς
ἔκοψαν                 κόπτωσι(ν)               κόψωσι(ν)              κεκοφότες, -φυῖαι, -φότα ὦσι(ν)
διαγράφουσι(ν)    διαγράφωσι(ν)          διαγράψωσι(ν)       διαγεγραφότες, -φυῖαι, -φότα ὦσιν
διαπράξεις            διαπράττῃς                διαπράξῃς             διαπεπραχώς, -χυῖα, -χός ἦς

3) 


α
δ
α
π
κ
θ
θ
κ 
ε
λ
λ
φ
τ
λ
λ
λ
δ
α
λ
λ
η
λ
ω
ν
κ
ξ
η
η
δ
ς
α
η
α
λ
λ
η
λ
α
ι
ς
ο
σ
α
λ
γ
ο
ω
β
α
α
ε
ι
π
ο
ι
τ
α
λ
λ
η
λ
α
ς
ς


α. ἀλλήλοις     β. ἀλλήλων    γ. ἄλληλα    δ. ἀλλήλαις  ε. ἀλλήλας

4)  ΟΡΙΣΤΙΚΗ
Ενεστώτας: διακωλύω διακωλύεις διακωλύει διακωλύομεν διακωλύετε διακωλύουσι(ν)
Παρατατικός: διεκώλυον διεκώλυες διεκώλυε διεκωλύομεν διεκωλύετε διεκώλυον
Μέλλοντας: διακωλύσω διακωλύσεις διακωλύσει διακωλύσομεν διακωλύσετε διακωλύσουσι(ν)
Αόριστος: διεκώλυσα διεκώλυσας διεκώλυσε διεκωλύσαμεν διεκωλύσατε διεκώλυσαν
Παρακείμενος: διακεκώλυκα διακεκώλυκας διακεκώλυκε(ν) διακεκωλύκαμεν διακεκωλύκατε διακεκωλύκασι(ν)
Υπερσυντέλικος:διεκεκωλύκειν διεκεκωλύκεις διεκεκωλύκει διεκεκωλύκεμεν διεκεκωλύκετε διεκεκωλύκεσαν

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
Ενεστώτας: διακωλύω διακωλύῃς διακωλύῃ διακωλύωμεν διακωλύητε διακωλύωσι(ν)
Αόριστος: διακωλύσω διακωλύσῃς διακωλύσῃ διακωλύσωμεν διακωλύσητε διακωλύσωσι(ν)
Παρακείμενος: διακεκωλυκώς ὦ διακεκωλυκώς ᾖς διακεκωλυκώς ᾖ διακεκωλυκότες ὦμεν διακεκωλυκότες ἦτε διακεκωλυκότες ὦσι(ν)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ
Ενεστώτας: καταγράφω καταγράφεις καταγράφει καταγράφομεν καταγράφετε καταγράφουσi(ν)
Παρατατικός: κατέγραφον κατέγραφες κατέγραφε κατεγράφομεν κατεγράφετε κατέγραφον
Μέλλοντας: καταγράψω καταγράψεις καταγράψει καταγράψομεν καταγράψετε καταγράψουσι(ν)
Αόριστος: κατέγραψα κατέγραψας κατέγραψε κατεγράψαμεν κατεγράψατε κατέγραψαν
Παρακείμενος: καταγέγραφα καταγέγραφας καταγέγραφε καταγεγράφαμεν καταγεγράφατε καταγεγράφασι(ν)
Υπερσυντέλικος: κατεγεγράφειν, κατεγεγράφεις, κατεγεγράφει, κατεγεγράφεμεν, κατεγεγράφετε, κατεγεγράφεσαν

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
Ενεστώτας: καταγράφω καταγράφῃς καταγράφῃ καταγράφωμεν καταγράφητε καταγράφωσι(ν)
Αόριστος: καταγράφω καταγράφῃς καταγράφῃ καταγράφωμεν καταγράφητε καταγράφωσι(ν)
Παρακείμενος: καταγεγραφώς ὦ καταγεγραφώς ᾖς καταγεγραφώς ᾖ καταγεγραφότες ὦμεν καταγεγραφότες ἦτε καταγεγραφότες ὦσι(ν)

5)  α) Μουσικὴν πᾶσι μέν ἀνθρώποις ὄφελος έστίν ἀσκεῖν
β) Ἀρκάσι ἀναγκαῖον ἐστι στρατεύειν ἐπί τῶν Ἀθηναίων. 
γ) Λέγεται γοῦν ἐν Σικελίᾳ ἐκ τῆς Αἴτνης ῥύακα πυρὸς γενέσθαι
δ) Ἁρμόζει νῦν ἅπασι τοῖς νεωτέροις ἀκοῦσαι τῶν πρεσβυτέρων. 
ε) Λέγεται γάρ κύκλῳ τὸν τόπον ἐκεῖνον περιρρυῆναι τὸ πύρ και σωθῆναι τούτους μόνους.. 
στ) Οὐ γὰρ δίκαιον ἐστιν ποιεῖσθαι ἐλάττους τὰς τιμωρίας ὑπέρ τῶν ἀδόξων ἤ τῶν διωνομασμένων.

απρόσωπα ρήμα     απαρέμφατο υποκείμενο των απρόσωπων ρημάτων/εκφράσεων     δοτική προσωπική

Ενότητα 5η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.