Ενότητα 11η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2018/01/enotita-7-askiseis-grammatikis-b-gymnasiou-arxaia.html
[ads-post]
1.


Προστακτική
ρήμα
πρόσωπο
Ενεστώτας
Αόριστος
κυριεύω
β΄ εν.
κυρίευε
κυρίευσον
θηρεύω
γ΄πληθ.
θηρευόντων / θηρευέτωσαν
θηρευσάντων / θηρευσάτωσαν
κομίζω
γ΄εν.
κομιζέτω
κομισάτω
κελεύω
β΄πληθ.
κελεύετε
κελεύσατε
πράττω
β΄εν.
πρᾶττε
πρᾶξον
ὀρύττω
γ΄ πληθ.
ὀρυττόντων / ὀρυττέτωσαν
ὀρυξάντων / ὀρυξάτωσαν
δανείζω
β΄πληθ.
δανείζετε
δανείσατε
βλάπτω
γ΄ εν.
βλαπτέτω
βλαψάτω
ἄρχω
β΄ εν.
ἄρχε
ἄρξον
ἀγορέυω
γ΄ πληθ.
ἀγορευόντων /ἀγορευέτωσαν
ἀγορευσάντων /ἀγορευσάτωσαν

2.


Προστακτική
ρήμα
Ενεστώτας
Αόριστος
ἤλλαττες
ἄλλαττε
ἄλλαξον
κατεγράψατε
καταγράφετε
καταγράψατε
δεδίδαχε
δίδασκε
δίδαξον
καταδιώκουσιν
καταδιωκόντων / καταδιεκέτωσαν
καταδιωξάντων / καταδιωξάτωσαν
ἤλεγξας
ἔλεγχε
ἔλεγξον
ἡσυχάσετε
ἡσυχάζετε
ἡσυχάσατε
τεθαυμάκασιν
θαυμαζόντων / θαυμαζέτωσαν
θαυμασάντων / θαυμασάτωσαν
θερίζῃ
θεριζέτω
θερισάτω
θύοιεν
θυέντων / θυέτωσαν
θυσάντων / θυσάτωσαν
ἀνακηρύξεις
ἀνακήρυττε
ἀνακήρυξον
πιστεύσητε
πιστεύετε
πιστεύσατε
πλέκουσιν
πλεκόντων / πλεκέτωσαν
πλεξάντων / πλεξάτωσαν
ἐπόρευε
πορευέτω
πορευσάτω

3.
Προστακτική
Ενεστώτας
Αόριστος
-
-
-
-
-
-
φθάνε
περίφραττε
ἀντεπίτασσε
φθάσον
περίφραξον
ἀντεπίταξον
φθανέτω
περιφραττέτω
ἀντεπιτασσέτω
φθασάτω
περιφραξάτω
ἀντεπιταξάτω
-
-
-
-
-
-
φθάνετε
περιφράττετε
ἀντεπιτάσσετε
φθάσατε
περιφράξατε
ἀντεπιτάξατε
φθανόντων
φθανέτωσαν
περιφραττόντων
περιφραττέτωσαν
ἀντεπιτασσόντων
ἀντεπιτασσέτωσαν
φθασάντων
φθασάτωσαν
περιφραξάντων
περιφραξάτωσαν
ἀντεπιταξάντων
ἀντεπιταξάτωσαν
 

 4.


Προστακτική
ρήμα
πρόσωπο
Ενεστώτας
Αόριστος
φονεύω
ἐγώ
-
-
-//-
σύ
φόνευε
φόνευσον
-//-
οὗτος
φονευέτω
φονευσάτω
χορεύω
ἡμεῖς
-
-
-//-
ὑμεῖς
χορεύετε
χορεύσατε
-//-
οὗτοι
χορευόντων / χορευέτωσαν
χορευσάντων / χορευσάτωσαν
βλέπω
σύ
βλέπε
βλέψον
-//-
ὑμεῖς
βλέπετε
βλέψατε
-//-
ἐγώ
-
-
κινδυνεύω
οὗτος
κινδυνευέτω
κινδυνευσάτω
-//-
ἡμεῖς
-
-
-//-
οὗτοι
κινδυνευόντων / κινδυνευέτωσαν
κινδυνευσάντων / κινδυνευσάτωσαν
διακόπτω
σὺ
διάκοπτε
διάκοψον
-//-
ὑμεῖς
διακόπτετε
διακόψατε
-//-
οὗτοι
διακοπτόντων / διακοπτέτωσαν
διακοψάντων / διακοψάτωσαν

Ενότητα 11η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.