Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 6η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Γ΄ Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2018/01/enotita-7-askiseis-grammatikis-b-gymnasiou-arxaia.html
[ads-post]

1.

Αόριστος Β
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
Απαρέμφατο
ἔμαθον
μάθω
μάθοιμι
-
μαθεῖν
ἔμαθες
μάθῃς
μάθοις
μάθε
ἔμαθε
μάθῃ
μάθοι
μαθέτω
Μετοχή
ἐμάθομεν
μάθωμεν
μάθοιμεν
-
μαθών
ἐμάθετε
μάθητε
μάθοιτε
μάθετε
μαθοῦσα
ἔμαθον
μάθωσι(ν)
μάθοιεν
μαθόντων /
μαθέτωσαν
μαθόν
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
Απαρέμφατο
ἤγαγον
ἀγάγω
ἀγάγοιμι
-
ἀγαγεῖν
ἤγαγες
ἀγάγῃς
ἀγάγοις
ἄγαγε
ἤγαγε
ἀγάγῃ
ἀγάγοι
ἀγαγέτω
Μετοχή
ἠγάγομεν
ἀγάγωμεν
ἀγάγοιμεν
-
ἀγαγών
ἠγάγετε
ἀγάγητε
ἀγάγοιτε
ἀγάγετε
ἀγαγοῦσα
ἤγαγον
ἀγάγωσι(ν)
ἀγάγοιεν
ἀγαγόντων /
ἀγαγέτωσαν
ἀγαγόν
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
Απαρέμφατο
ἠγαγόμην
ἀγάγωμαι
ἀγαγοίμην
-
ἀγαγέσθαι
ἠγάγου
ἀγάγῃ
ἀγάγοιο
ἀγαγοῦ
ἠγάγετο
ἀγάγηται
ἀγάγοιτο
ἀγαγέσθω
Μετοχή
ἠγαγόμεθα
ἀγαγώμεθα
ἀγαγοίμεθα
-
ἀγαγόμενος
ἠγάγεσθε
ἀγάγησθε
ἀγάγοισθε
ἀγάγεσθε
ἀγαγομένη
ἠγάγοντο
ἀγάγωνται
ἀγάγοιντο
ἀγαγέσθων /
ἀγαγέσθωσαν
ἀγαγόμενον

2.

Αόριστος Β΄
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
ἔδραμες
δράμῃς
δράμοις
δράμε
ἐλάχομεν
λάχωμεν
λάχοιμεν
-
ἔτεμον
τέμωσιν
τέμοιεν
τεμόντων/
τεμέτωσαν
ἔφυγες
φύγῃς
φύγοις
φύγε
ἐπίθου
πίθῃ
πίθοιο
πιθοῦ
εἴδες
ἴδῃς
ἴδοις
ἰδέ
ἤσθοντο
αἴσθωνται
αἴσθοιντο
αἴσθέσθων /
αἴσθέσθωσαν
εἵλεσθε
ἕλησθε
ἕλοισθε
ἕλεσθε
ἐγενόμεθα
γενώμεθα
γενοίμεθα
-
ηὖρες
εὔρῃς
εὔροις
εὐρέ
ἐλαβόμην
λάβωμαι
λαβοίμην
-
ἐτέμου
τέμῃ
τέμοιο
τεμοῦ
ἔσποντο
σπῶνται
σποῖντο
σπέσθων /σπέσθωσαν
εἶπες
εἴπῃς
εἴποις
εἰπέ
ἔφυγε
φύγῃ
φύγοι
φυγέτω
ἤγάγοντο
ἀγάγωνται
ἀγάγοιντο
ἀγαγέσθων
ἔσχετο
σχῆται
σχοῖτο
σχέσθω

3.

Ενεστώτας
Παρατατικός
Μέλλοντας
Αόριστος
Παρακείμενος
Υπερσυντέλικος
τυγχάνεις
ἐτύγχανες
τεύξῃς
ἔτυχες
τετύχηκας
ἐτετυχήκεις
πίπτεις
ἔπιπτες
πεσῇ
ἔπεσες
πέπτωκας
ἐπεπτώκεις
ἄγεται
ἤγετο
ἄξεται
ἠγάγετο
ἦκται
ἦκτο
λαμβάνεσθαι
-
ληφθήσεσθαι
λαβέσθαι
εἰλῆφθαι
-
πιπτόντων
-
πεσουμένων
πεσόντων
πεπτωκότων
-
πυνθάνεσθε
ἐπυνθάνεσθε
πεύσεσθε
ἐπύθεσθε
πέπυσθε
ἐπέπυσθε
τυγχάνῃς
-
-
τύχῃς
τετυχηκώς ᾖς
-
ἄγοιτο
-
ἄξοιτο
ἀγάγοιτο
ἠγμένος εἴη
-
πῖπτε
-
-
πέσε
πεπτωκώς ἴσθι
-
λαμβανομένου
-
ληφθησομένου
λαβομένου
εἰλημμένου
-
λανθάνετε
ἐλανθάνετε
λήσετε
ἐλάθετε
λελήθατε
ἐλελήθετε

4.
γίγνομαι (γ΄ εν. υποτακτικής):  γένηται
αἰσθάνομαι (β΄ πληθ. προστακτικής):  αἴσθεσθε
ἔχω (β΄ εν. προστακτικής): σχές
ἐρωτῶ (α΄πληθ. ευκτικής): ἐροίμεθα
πάσχω (απαρέμφατο): παθεῖν
λαγχάνω (β΄ εν. υποτακτικής): λάχῃς
ἔχομαι (γεν. εν. αρσ. γεν. μετοχής): σχομένου
αἱρῶ (β΄ εν. οριστικής): εἷλες
ἀφικνοῦμαι (β΄εν. προστακτικής): ἀφικοῦ
γίγνομαι (απαρέμφατο): γενέσθαι
βάλλομαι (δοτ. πληθ. θηλ. γέν. μετοχής): βαλομέναις

5.  
(1) ἔλθοις: β΄ενικό πρόσωπο Ευκτικής Αορίστου Β΄ του ρήματος ἔρχομαι
(2) πιθοῦ: β΄ ενικό πρόσωπο Προστακτικής Αορίστου Β΄ του ρήματος πείθομαι
(3) ἀμάρτωσι: γ΄ πληθυντικό πρόσωπο Υποτακτικής Αορίστου Β΄ του ρήματος ἀμαρτάνω
(4) τύχοις: β΄ ενικό πρόσωπο Ευυκτικής Αορίστου Β΄ του ρήματος τυγχάνω

Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
ἦλθες
ἔλθῃς
ἔλθοις
ἐλθέ
ἐπίθου
πίθῇ
πίθοιο
πιθοῦ
ἤμαρτον
ἀμάρτωσι
ἀμάρτοιεν
(δεν έχει)
ἔτυχες
τύχῃς
τύχοις
τύχε

Ενότητα 9η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Γ΄ Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.