Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 8η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2018/01/enotita-7-askiseis-grammatikis-b-gymnasiou-arxaia.html
[ads-post]

1.α.  ἔσται →  εἰη                    ἦσθα → εἴης                       ἦμεν → εἴημεν /εἶμεν
 ἔσονται → εἴησαν / εἶεν       ἐστέ → εἴητε / εἶτε                 ὦ → εἴην

 β.

Παρατατικός
Μέλλοντας
ἦν & ἦ
ἔσομαι
ἦσθα
ἔσει /ῃ
ἦν
ἔσται
ἦμεν
ἐσόμεθα
ἦτε
ἔσεσθε
ἦσαν
ἔσονται

2. α. 
βλάψαιμεν → βεβλαφότες -φυῖαι -φότα εἴημεν / εἶμεν   
ἁρμόσοιεν → ἡρμοκότες -κυῖαι -κότα εἴησαν /εἶεν
ἀγορεύσαι → ἠγορευκώς -κυῖα -κός εἴη 
τάττοις → τεταχώς -χυῖα -χός εἴης
πορεύσοιμεν → πεπορευκότες -κυῖαι -κότα εἴημεν /εἶμεν  
πλέξοιεν → πεπλεχότες -χυῖαι -χότα εἴησαν /εἶεν
πιστεύοιεν → πεπιστευκότες -κυῖαι -κότα εἴησαν /εἶεν
φράξοι → πεφραγώς -γυῖα -γός εἴη

β. Η άσκηση ελέγχεται από τον διδάσκοντα.

3.

ΕΥΚΤΙΚΗ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
θηρεύοιμεν
θηρεύσοιμεν
θηρεύσαιμεν
τεθηρευκότες -κυῖαι -κότα εἰημεν /εἶμεν
ῥίπτοιεν
ῥίψοιεν
ῥίψαιεν
ἐρριφότες εἴησαν / εἶεν
γράφοι
γράψοι
γράψαι
γεγραφώς -φυῖα -φός εἴη
παρατάττοιτε
παρατάξοιτε
παρατάξαιτε
παρατεταχότες εἴητε
κελεύοι
κελεύσοι
κελεύσαι
κεκελευκώς -κυῖα -κός εἴη
κωλύοιεν
κωλύσοιεν
κωλύσαιεν
κεκολυκότες -κυῖαι -κότα εἴησαν / εἶεν
κινδυνεύοις
κινδυνεύσοις
κινδυνεύσαις
κεκινδυνευκώς -κυῖα -κὀς εἴης
στρατεύοις
στρατεύσοις
στρατεύσαις
ἐστρατευκώς εἴης
διαπέμποιεν
διαπέμψοιεν
διαπέμψαιεν
διαπεπομφότες -φυῖαι -φότα εἴησαν /εἶεν


4.  
πασῶν θαλασσῶν            πᾶσι μαθηταῖς
παντός δήμου                πάσας ἐκκλησίας
πᾶσαν βασίλισσαν       πάντας βασιλέας
πάντα ἄστρα                πάντων κινδύνων
παντός βίου                       πᾶν κτῆμα

5. 
α. Εἰ ἐν Ἰλίῳ ἦν, οἱ Τρῶες ἀπέδοντο ἄν αὐτήν τοῖς Ἕλλησιν.
β. Ὁ πόλεμος ἁπάντων ἡμᾶς τῶν εἰρημένων ἀπεστέρηκεν.
γ. Οὐδείς διδάσκει τους νεωτέρους καταφρονεῖν τοῦ πλήθους τῶν πολιτῶν.
δ. Ὁ δῆμος ἱκέτευε τὸν βασιλέα ἀκοῦσαι τῶν μαρτύρων.
ε. Οὗτοι διδάσκουσι τούς νέους ἀρετήν.

άμεσα αντικείμενα    έμμεσα αντικείμενα

Ενότητα 8η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.