Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητες 1 - 7 | Απαντήσεις στις Επαναληπτικές Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2017/11/enotita-17-askiseis-grammatikis-a-gymnasiou-arxaia.html

1) οἱ ποιμένες, οἱ γείτονες, ὁ σχοῖνος, ὁ μόλυβδος, τήν νῆσον, ὁ γέρων, ὑμεῖς, ἡμῖν, ἐγώ, τῇ καμήλῳ, ἔχουσιν, νιπτῆρες, τοῦ ἐλαιῶνος, τῶν δαιμόνων

2)

Ενικός Αριθμός
Πληθυντικός Αριθμός
Κλίση
Β
Β
Β
Β
Γεν.
τοῦ ποταμοῦ
τῆς νήσου
τῶν ποταμῶν
τῶν νήσων
Δοτ.
τῷ ποταμ
τῇ νήσῳ
τοῖς ποταμοῖς
ταῖς νήσοις
Αιτ.
τόν ποταμόν
την νῆσον
τούς ποταμούς
τάς νήσους

Ενικός Αριθμός
Πληθυντικός Αριθμός

Α
Α
Α
Α
Γεν.
τοῦ κωμήτου
τῆς ἀνδρείας
τῶν κωμητῶν
τῶν ἀνδρειῶν
Δοτ.
τῷ κωμήτῇ
τῇ ἀνδρείᾳ
τοῖς κωμήταις
ταῖς ἀνδρείαις
Αιτ.
τόν κωμήτην
τήν ανδρείαν
τάς κωμήτας
τάς ἀνδρείας

Ενικός Αριθμός
Πληθυντικός Αριθμός
Κλίση
Α
Α
Α
Α
Γεν.
τῆς μελίσσης
τῆς πλάνης
τῶν μελισσῶν
τῶν πλανῶν
Δοτ.
τῇ μελίσσῃ
τῇ πλάνῃ
ταῖς μελίσσαις
ταῖς πλάναις
Αιτ.
τήν μέλισσαν
τήν πλάνην
τάς μελίσσας
τάς πλάνας

Ενικός Αριθμός
Πληθυντικός Αριθμός
Κλίση
Α
Α
Α
Α
Γεν.
τοῦ λοχίου
τοῦ προδότου
τῶν λοχιῶν
τῶν προδοτῶν
Δοτ.
τῷ λοχίᾳ
τῷ προδότῃ
τοῖς λοχίαις
τοῖς προδόταις
Αιτ.
τον λοχίαν
τον προδότην
τάς λοχίας
τούς προδότας

Ενικός Αριθμός
Πληθυντικός Αριθμός
Κλίση
Β
Α
Β
Α
Γεν.
τοῦ βάθρου
τῆς κεραίας
τῶν βάθρων
τῶν κεραιῶν
Δοτ.
τῷ βάθρῳ
τῇ κεραίᾳ
τοῖς βάθροις
ταῖς κεραίαις
Αιτ.
το βάθρον
τήν κεραίαν
τά βάθρα
τάς κεραίας

Ενικός Αριθμός
Πληθυντικός Αριθμός
Κλίση
Α
Α
Α
Α
Γεν.
τῆς θυέλλης
τῆς δίψης
τῶν θυελλῶν
δεν έχει
Δοτ.
τῇ θυέλλῃ
τῇ δίψῃ
ταῖς θυέλλαις
Αιτ.
τήν θύελλαν
τήν δίψαν
τάς θυέλλας


3)  

Ενικός Αριθμός
Πληθυντικός Αριθμός
Ονομ.
ἐγώ
σύ
ἡμεῖς
ὑμεῖς
Γεν.
ἐμοῦ, μου
σοῦ,σου
ἡμῶν
ὑμῶν
Δοτ.
ἐμοί, μοι
σοί,σοι
ἡμῖν
ὑμῖν
Αιτ.
ἐμέ, με
σέ, σε
ἡμᾶς
ὑμᾶς
Κλητ.
-
-
-
-
 
4) 
ἦν (γ΄ ενικό) → ἐστί                        εἶ →  ἦν                                      ἐσμέν → ἦμεν
ἦσθα → εἶ                                      ἦν → εἰμί                                       ἦσαν →  εἰσί
  εἰμί → ἦν                                    ἦτε →  ἐστέ                                       εἰσί → ἦσαν
  ἐστί → ἦν                                 ἦμεν → ἐσμέν                                    ἐστέ → ἦτε

5)
Ενεστώτας
Παρατατικός
Μέλλοντας
Αόριστος
ἐκστρατεύω
ἐξεστράτευον
ἐσκτρατεύσω
ἐξεστράτευσα
ἐκστρατεύεις
ἐξεστράτευες
ἐκστρατεύσεις
ἐξεστράτευσας
ἐκστρατεύει
ἐξεστράτευε
ἐκστρατεύσει
ἐξεστράτευσε
ἐκστρατεύομεν
ἐξεστρατεύομεν
ἐκστρατεύσομεν
ἐξεστρατεύσαμεν
ἐκστρατεύετε
ἐξεστρατεύετε
ἐκστρατεύσετε
ἐξεστρατεύσατε
ἐκστρατεύουσι(ν)
εξεστράτευον
ἐκστρατεύσουσι(ν)
ἐξεστράτευσαν
Ενεστώτας
Παρατατικός
Μέλλοντας
Αόριστος
διαπράττω
διέπραττον
διαπράξω
διέπραξα
διαπράττεις
διέπραττες
διαπράξεις
διέπραξας
διαπράττει
διέπραττε
διαπράξει
διέπραξε
διαπράττομεν
διεπράττομεν
διαπράξομεν
διεπράξαμεν
διαπράττετε
διεπράττετε
διαπράξετε
διεπράξατε
διαπράττουσι(ν)
διέπραττον
διαπράξουσι(ν)
διέπραξαν
Ενεστώτας
Παρατατικός
Μέλλοντας
Αόριστος
κομίζω
ἐκόμιζον
κομίσω
ἐκόμισα
κομίζεις
ἐκόμιζες
κομίσεις
ἐκόμισας
κομίζει
ἐκόμιζε
κομίσει
ἐκόμισε
κομίζομεν
ἐκομίζομεν
κομίσομεν
ἐκομίσαμεν
κομίζετε
ἐκομίζετε
κομίσετε
ἐκομίσατε
κομίζουσιν
ἐκόμιζον
κομίσουσι(ν)
ἐκόμισαν
Ενεστώτας
Παρατατικός
Μέλλοντας
Αόριστος
διατρίβω
διέτριβον
διατρίψω
διέτριψα
διατρίβεις
διέτριβες
διατρίψεις
διέτριψας
διατρίβει
διέτριβε
διατρίψει
διέτριψε
διατρίβομεν
δοετρίβομεν
διατρίψομεν
διετρίψαμεν
διατρίβετε
διετρίβετε
διατρίψετε
διετρίψατε
διατρίβουσι(ν)
διέτριβον
διατρίψουσιν
διέτριψαν


6) 
Ενεστώτας
Παρατατικός
Μέλλοντας
Αόριστος
βρέχει
ἔβρεχε
βρέξει
ἔβρεξε
βλάπτομεν
ἐβλάπτομεν
βλάψομεν
ἐβλάψαμεν
κόπτουσιν
ἔκοπτον
κόψουσιν
ἔκοψαν
ἀλείφείς
ἤλειφες
ἀλείψει
ἤλειψας
ἐρίζετε
ἠρίζετε
ἐρίσετε
ἠρίσατε
λήγουσιν
ἔληγον
λήξουσιν
ἔληξαν
σκάπτει
ἔσκαπτε
σκάψει
ἔσκαψε
περιφράττεις
περιέφραττες
περιφράξεις
περιέφραξας
φονεύεις
ἐφόνευες
φονεύσεις
ἐφόνευσας
διατάττομεν
διετάττομεν
διατάξομεν
διετάξαμεν
ψέγετε
ἐψέγετε
ψέξετε
ἐψέξατε

7) Η απαντήση βρίσκεται στη σελίδα 26 του σχολικού βιβλίου.

8)
ἡ θύελλα (γεν. εν.) - τῆς θυέλλης
ἡ μάζα (δοτ. εν.) - τῇ μάζῃ
ὁ θύτης (γεν. πληθ.) - τῶν θυτῶν
ὁ ἰδιώτης (δοτ. πληθ.) - τοῖς ἰδιώταις
ὁ στίβος (δοτ. εν.) - τῷ στίβῳ
τό ἄστρον (αιτ. πληθ.) - τά ἄστρα
ὁ πύργος (αιτ. πληθ.) - τούς πύργους
ὁ πολίτης (αιτ. εν.) - τόν πολίτην
ἡ ἀνδρεία (γεν. εν.) - τῆς ἀνδρείας
ἡ στρατιά (γεν. πληθ.) - τῶν στρατιῶν
ὁ τραυματίας (δοτ. πληθ.) - τοῖς τραυματίαις
ἡ διάλεκτος (δοτ. εν.) - τῇ διαλέκτῳ
ὁ στρατιώτης (κλητ. εν) - ὦ στρατιῶτα
τό ξύλον (κλητ. πληθ.) - ὦ ξύλα

9)
τῆς θυέλλης - τῶν θυελλῶν
τῇ μάζῃ - ταῖς μάζαις
τῶν θυτῶν - τοῦ θύτου
τοῖς ἰδιώταις - τῷ ἰδιώτῃ
τῷ στίβῳ - τοῖς στίβοις
τά ἄστρα - τό ἄστρον
τούς πύργους - τόν πύργον
τόν πολίτην - τούς πολίτας
τῆς ἀνδρείας - τῷν ἀνδρειῶν
τῶν στρατιῶν - τῆς στρατιᾶς
τοῖς τραυματίαις - τῷ τραυματίᾳ
τῇ διαλέκτῳ - ταῖς διαλέκτοις
ὦ στρατιῶτα - ὦ στρατιῶται
ὦ ξύλα - ὦ ξύλον

Ενότητες 1 - 7 | Απαντήσεις στις Επαναληπτικές Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.