Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 12η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου


http://www.arxaiagumnasiou.net/2018/01/enotita-7-askiseis-grammatikis-b-gymnasiou-arxaia.html
[ads-post]

1. α-3,6,8 | β-5 | γ-4 | δ-1 | ε-7 | στ- 2

2.
Προστακτική Παρακειμένου
-
-
κεχορευκώς, -κυῖα, -κός ἴσθι
πεφυλαχώς, -χυῖα, -χός ἴσθι
κεχορευκώς, -κυῖα, -κός ἔστω
πεφυλαχώς, -χυῖα, -χός ἔστω
-
-
κεχορευκότες, -κυῖαι, -κότα ἔστε
πεφυλαχότες, -χυῖαι, -χότα ἔστε
κεχορευκότες, -κυῖαι, -κότα ἔστων, ὄντων, ἔστωσαν
πεφυλαχότες, -χυῖαι, -χότα ἔστων, ὄντων, ἔστωσαν
Προστακτική Παρακειμένου
-
-
πεφυτεκώς, -κυῖα, -κός ἴσθι
ἠθροικώς, -κυῖα, -κός ἴσθι
πεφυτευκώς, -κυῖα, -κός ἔστω
ἠθροικώς, -κυῖα, -κός ἔστω
-
-
πεφυτευκότες, -κυῖαι, -κότα ἔστε
ἠθροικότες, -κυῖαι, -κότα ἔστε
πεφυτευκότες, -κυῖαι, -κότα ἔστων, ὄντων, ἔστωσαν
ἠθροικότες, -κυῖαι, -κότα ἔστων, ὄντων, ἔστωσαν

3)
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
ἐστί
εἴη
ἔστω
δανείζει
δανείζῃ
δανείζοι
δάνειζε
πράξεις
-
πράξοις
-
ἔπαιξαν
παίξωσιν
παίξαιεν
παιξάντων
ἐλέξαμεν
λέξωμεν
λέξαιμεν
-
ἐπορέυσατε
πορεύσητε
πορεύσαιτε
πορεύσατε
ἔκυψε
κύψῃ
κύψαι
κυψάτω
κέκρουκε
κεκρουκώς ᾖ
κεκρουκώς εἴη
κεκρουκώς ἔστω
θαυμάζομεν
θαυμάζωμεν
θαυμάζοιμεν
-
ἔθαψαν
θάψωσιν
θάψαιεν
θαψάντων
βλάψουσιν
-
βλάψοιεν
-
παρέγραψας
παραγράψῃς
παραγράψαις
παράγραψον
διαπράττετε
διαπράττητε
διαπράττοιτε
διαπράττετε
εἰσήκουσε
εἰσακούσῃ
εἰσακούσαι
εἰσακουσάτω
διακωλύσω
-
διακωλύσοιμι
-
ἐξήρχατε
ἐξηρχότες ἦτε
ἐξηρχότες εἴητε / εἶτε
ἐξηρχότες ἔστε

4)
ρήμα
Απαρέμφατο
Μετοχή
ἐστί
εἶναι
ὤν - οὖσα- ὄν
δανείζῃ
δανείζειν
δανείζων -ουσα -ον
πράξοις
πράξειν
πράξων -ουσα -ον
παιξάντων
παῖξαι
παίξας -ασα -αν
ἐλέξαμεν
λέξαι
λέξας -ασα -αν
πορεύσητε
πορεῦσαι
πορεύσας -ασα -αν
κύψαι
κῦψαι
κύψας -ασα -αν
κεκρουκώς ἔστω
κεκρουκέναι
κερουκώς -κυῖα -κός
θαυμάζομεν
θαυμάζειν
θαυμάζων -ουσα -ον
θάψωσιν
θάψαι
θάψας -ασα -αν
βλαψοιεν
βλάψειν
βλάψων -ουσα -ον
παράγραψον
πραγράψαι
παραγράψας -ασα -αν
διαπράττετε
διαπράττειν
διαπράττων -ουσα -ον
εἰσακούσῃ
εἰσακοῦσαι
ἐισακούσας -ασα -αν
διακωλύσοιμι
διακωλύσειν
διακωλύσων -σουσα -σον
ἐξηρχότες ἔστε
ἐξῆρχέναι
ἐξηρχώς -χυῖα -χος

5)
Μ
Ο
Π
Ρ
Π
Τ
Φ
Ι
Ε
Π
Ο
Λ
Υ
Π
Γ
Μ
Γ
Ξ
Λ
Π
Β
Υ
Ξ
Ε
Α
Ν
Λ
Υ
Υ
Τ
Ι
Γ
Λ
Π
Ο
Λ
Λ
Η
Ν
Α
Η
Ν
Ι
Θ
Α
Γ
Α
Σ
Α
Β
Σ
Ο
Σ
Δ
Σ
Δ


μεγάλῃ διαμάχῃ               μέγας βασιλεύς
πολλοῖς  θορύβοις           πολλήν ἐλπίδα
πολύ κῦμα


Ενικός Αριθμός
Πληθυντικός Αριθμός
Ονομ.
ἡ μεγάλη διαμάχη
αἱ μεγάλαι διαμάχαι
Γεν.
τῆς μεγάλης διαμάχης
τῶν μεγάλων διαμαχῶν
Δοτ.
τῇ μεγάλῃ διαμάχη
ταῖς μεγάλαις διαμάχαις
Αιτ.
τήν μεγάλην διαμάχη
τάς μεγάλας διαμάχας
Κλητ.
ὦ μεγάλη διαμάχη
ὦ μεγάλαι διαμάχαι

Ενικός Αριθμός
Πληθυντικός Αριθμός
Ονομ.
ὁ μέγας βασιλεύς
οἱ μεγάλοι βασιλεῖς
Γεν.
τοῦ μεγάλου βασιλέως
τῶν μεγάλων βασιλέων
Δοτ.
τῷ μεγάλῳ βασιλεῖ
τοῖς μεγάλοις βασιλεύσιν
Αιτ.
τόν μεγάν βασιλέα
τούς μεγάλους βασιλεῖς
Κλητ.
ὦ μέγα/μεγάλε βασιλεῦ
ὦ μεγάλοι βασιλεῖς

Ενικός Αριθμός
Πληθυντικός Αριθμός
Ονομ.
ὁ πολύς θόρυβος
οἱ πολλοί θόρυβοι
Γεν.
τοῦ πολλοῦ θορύβου
τῶν πολλῶν θορύβων
Δοτ.
τῷ πολλῷ θορύβῳ
τοῖς πολλοῖς θορύβοις
Αιτ.
τόν πολύν θόρυβον
τούς πολλούς θορύβους
Κλητ.
ὦ πολύ θόρυβε
ὦ πολλοί θόρυβοι

Ενικός Αριθμός
Πληθυντικός Αριθμός
Ονομ.
ἡ πολλή ἐλπίς
αἱ πολλαί ἐλπίδες
Γεν.
τῆς πολλῆς ἐλπίδος
τῶν πολλῶν ἐλπίδων
Δοτ.
τῇ πολλῇ ἐλπίδι
ταῖς πολλαῖς ἐλπίσι
Αιτ.
τήν πολλήν ἐλπίδα
τάς πολλάς ἐλπίδας
Κλητ.
ὦ πολλή ἐλπίς
ὦ πολλαί ἐλπίδες

Ενικός Αριθμός
Πληθυντικός Αριθμός
Ονομ.
πολύ κῦμα
πολλά κύματα
Γεν.
πολλοῦ κύματος
πολλῶν κυμάτων
Δοτ.
πολλῷ κύματι
πολλοῖς κύμασι
Αιτ.
πολύ κύμα
πολλά κύματα
Κλητ.
πολύ κύμα
πολλά κύματα
 

Ενότητα 12η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.