Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητες 1 - 7 | Απαντήσεις στις Επαναληπτικές Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Β΄ Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2017/11/enotita-17-askiseis-grammatikis-a-gymnasiou-arxaia.html
1) Οι τύποι ουσιαστικών που ανήκουν στην Γ΄ κλίση είναι: τοῦ σωτῆρος, αἱ βαλβῖδες, τὴν σφραγῖδα, τῆς ἀγελάδος, τοὺς κανόνας, οἱ νιπτῆρες

Ενικός Αριθμός
Γεν.
τοῦ σωτῆρος
τῆς βαλβῖδος
τῆς σφραγῖδος
Δοτ.
τῷ σωτῆρι
τῇ βαλβῖδι
τῇ σφραγῖδι
Αιτ.
τόν σωτῆρα
τὴν βαλβῖδα
τήν σφραγῖδα
Πληθυντικός Αριθμός
Γεν.
τῶν σωτήρων
τῶν βαλβίδων
τῶν σφραγίδων
Δοτ.
τοῖς σωτῆρσι(ν)
ταῖς βαλβῖσι(ν)
ταῖς σφραγῖσι(ν)
Αιτ.
τούς σωτῆρας
τάς βαλβῖδας
τάς σφραγῖδας

Ενικός Αριθμός
Γεν.
τῆς ἀγελάδος
τοῦ κανόνος
τοῦ νιπτῆρος
Δοτ.
τῇ ἀγελάδι
τῷ κανόνι
τῷ νιπτῆρι
Αιτ.
τήν ἀγελάδα
τόν κανόνα
τόν νιπτῆρα
Πληθυντικός Αριθμός
Γεν.
τῶν ἀγελάδων
τῶν κανόνων
τῶν νιπτήρων
Δοτ.
ταῖς ἀγελάσι(ν)
τοῖς κανόσι(ν)
τοῖς νιπτῆρσι(ν)
Αιτ.
τάς ἀγελάδας
τούς κανόνας
τούς νιπτῆρας

2) α. Υποτακτική (ὡς)       β. Παρατακτική (καὶ, ἀλλ')      γ.  Υποτακτική (εἰ)
    δ. Παρατακτική (καὶ)    ε. Παρατακτική (καὶ), Υποτακτική (ἵνα)
στ. ὥστε (υποτακτική)

3)
Ενικός Αριθμός
Ονομ.
ὁ θρασύς ἄνθρωπος
ἡ εὐθεῖα ἀκτίς
Γεν.
τοῦ θρασέος ἀνθρώπου
τῆς εὐθείας ἀκτῖνος
Δοτ.
τῷ θρασεῖ ἀνθρώπῳ
τῇ εὐθεῖᾳ ἀκτῖνι
Αιτ.
τόν θρασύν ἄνθρωπον
τήν εὐθεῖαν ἀκτῖνα
 Κλητ.
ὦ θρασύ ἄνθρωπε
ὦ εὐθεῖα ἀκτίς
Πληθυντικός Αριθμός
Ονομ.
οἱ θρασεῖς ἄνθρωποι
αἱ εὐθεῖαι ἀκτῖνες
Γεν.
τῶν θρασέων ἀνθρώπων
τῶν εὐθειῶν ακτίνων
Δοτ.
τοῖς θρασέσι ἀνθρώποις
ταῖς εὐθείαις ἀκτίσι
Αιτ.
τούς θρασεῖς ἀνθρώπους
τάς εὐθείας ἀκτῖνας
Κλητ.
ὦ θρασεῖς ἄνθρωποι
ὦ εὐθεῖαι ἀκτῖνες

Ενικός Αριθμός
Ονομ.
τὸ ἡδύ σῦκον
Γεν.
τοῦ ἡδέος σύκου
Δοτ.
τῷ ἡδεῖ σύκῳ
Αιτ.
τὸ ἡδύ σῦκον
 Κλητ.
ὦ ἡδύ σῦκον
Πληθυντικός Αριθμός
Ονομ.
τά ἡδέα σῦκα
Γεν.
τῶν ἡδέων σύκων
Δοτ.
τοῖς ἡδέοις σύκοις
Αιτ.
τά ἡδέα σῦκα
Κλητ.
ὦ ἡδέα σῦκα

4)
Οριστική
Υποτακτική
εἰμί
εἶ
ᾖς
ἐστί
ἐσμέν
ὦμεν
ἐστέ
ἦτε
εἰσί(ν)
ὦσιν
 
5)
Ενεστώτας
Αόριστος
Παρακείμενος
τοξεύω
τοξεύσω
τετοξευκώς -κυῖα -κός ὦ
τοξεύῃς
τοξεύσῃς
τετοξευκώς -κυῖα -κός ᾖς
τοξεύῃ
τοξεύσῃ
τετοξευκώς -κυῖα -κός ᾖ
τοξεύωμεν
τοξεύσωμεν
τετοξευκότες -κυῖαι -κότα ὦμεν
τοξεύητε
τοξεύσητε
τετοξευκότες -κυῖαι -κότα ἦτε
τοξεύωσιν
τοξεύσωσι(ν)
τετοξευκότες -κυῖαι -κότα ὦσι(ν)


Ενεστώτας
Αόριστος
Παρακείμενος
θαυμάζω
θαυμάσω
τεθαυμακώς -κυῖα -κός ὦ
θαυμάζῃς
θαυμάσῃς
τεθαυμακώς -κυῖα -κός ᾖς
θαυμάζῃ
θαυμάσῃ
τεθαυμακώς -κυῖα -κός ᾖ
θαυμάζωμεν
θαυμάσωμεν
τεθαυμακότες -κυῖαι -κότα ὦμεν
θαυμάζητε
θαυμάσητε
τεθαυμακότες -κυῖαι -κότα ἦτε
θαυμάζωσιν
θαυμάσωσι(ν)
τεθαυμακότες -κυῖαι -κότα ὦσι(ν)


Ενεστώτας
Αόριστος
Παρακείμενος
ἁρμόζω
ἁρμόσω
ἡρμοκώς -κυῖα -κός ὦ
ἁρμόζῃς
ἁρμόσῃς
ἡρμοκώς -κυῖα -κός ᾖς
ἁρμόζῃ
ἁρμόσῃ
ἡρμοκώς -κυῖα -κός ᾖ
ἁρμόζωμεν
ἁρμόσωμεν
ἡρμοκότες -κυῖαι -κότα ὦμεν
ἁρμόζητε
ἁρμόσητε
ἡρμοκότες -κυῖαι -κότα ἦτε
ἁρμόζωσιν
ἁρμόσωσιν
ἡρμοκότες -κυῖαι -κότα ὦσι(ν)

6)
Οριστική
Υποτακτική
Οριστική
Υποτακτική
ἔλεξας
λέξῃς
τετίμηκας
τετιμηκώς ᾖς
κεκόφατε
κεκοφότες ἦτε
ἐθήλαξεν
θηλάξῃ
γράφουσιν
γράφωσιν
πεφυλάχασιν
πεφυλαχότες ὦσιν
ἐβλέψαμεν
βλέψωμεν
ἠλλάξατε
ἀλλάξητε
τέθυκας
τεθυκώς ᾖς
ἀπέκρυψας
ἀποκρύψῃς

7) Βρείτε την απάντηση της άσκησης στη σχολική γραμματική των Αρχαίων Ελληνικών

8)
Ενικός Αριθμός
Ονομ.
ἡ ἀγενής γυνή
ὁ συνήθης κίνδυνος
Γεν.
τῆς ἀγενοῦς γυναικός
τοῦ συνήθους κινδύνου
Δοτ.
τῇ ἀγενεῖ γυναικί
τῷ συνήθει κινδύνῳ
Αιτ.
τήν ἀγενῆ γυναῖκα
τόν συνήθη κίνδυνον
 Κλητ.
ὦ ἀγενές γύναι
ὦ σύνηθες κίνδυνε
Πληθυντικός Αριθμός
Ονομ.
αἱ ἀγενεῖς γυναῖκες
οἱ συνήθεις κίνδυνοι
Γεν.
τῶν ἀγενῶν γυναικῶν
τῶν συνήθων κινδύνων
Δοτ.
ταῖς ἀγενέσι γυναιξί
τοῖς συνήθεσι κινδύνοις
Αιτ.
τάς ἀγενεῖς γυναῖκας
τούς συνήθεις κινδύνους
Κλητ.
ὦ ἀγενεῖς γυναῖκες
ὦ συνήθεις κίνδυνοι


Ενικός Αριθμός
Ονομ.
ὁ μεγαλοπράγμων ἀνήρ
Γεν.
τοῦ μεγαλοπράγμονος ἀνδρός
Δοτ.
τῷ μεγαλοπράγμονι ἀνδρί
Αιτ.
τόν μεγαλοπράγμονα ἄνδρα
 Κλητ.
ὦ μεγαλόπραγμον ἄνερ
Πληθυντικός Αριθμός
Ονομ.
οἱ μεγαλοπράγμονες ἄνδρες
Γεν.
τῶν μεγαλοπραγμόνων ἄνδρῶν
Δοτ.
τοῖς μεγαλοπράγμοσι ἀνδράσι
Αιτ.
τοῦς μεγαλοπράγμονας ἄνδρας
Κλητ.
ὦ μεγαλοπράγμονες ἄνδρες

9)
Ενεστώτας
Μέλλοντας
Αόριστος
Παρακείμενος
παιδεύοιμι
παιδεύσοιμι
παιδεύσαιμι
πεπαιδευκώς εἴην
παιδεύοις
παιδεύσοις
παιδεύσαις
πεπαιδευκώς εἴης
παιδεύοι
παιδεύσοι
παιδεύσαι
πεπαιδευκώς εἴη
παιδεύοιμεν
παιδεύσοιμεν
παιδεύσαιμεν
πεπαιδευκότες εἴημεν /εἶμεν
παιδεύοιτε
παιδεύσοιτε
παιδεύσαιτε
πεπαιδευκότες εἴητε / εἶτε
παιδεύοιεν
παιδεύσοιεν
παιδεύσαιεν
πεπαιδευκότες εἴησαν /εἶεν


Ενεστώτας
Μέλλοντας
Αόριστος
Παρακείμενος
ἀγορεύοιμι
ἀγορεύσοιμι
ἀγορεύσαιμι
ἠγορευκώς εἴην
ἀγορεύοις
ἀγορεύσοις
ἀγορεύσαις
ἠγορευκώς  εἴης
ἀγορεύοι
ἀγορεύσοι
ἀγορεύσαι
ἠγορευκώς  εἴη
ἀγορεύοιμεν
ἀγορεύσοιμεν
ἀγορεύσαιμεν
ἠγορευκότες εἴημεν / εἶμεν
ἀγορεύοιτε
ἀγορεύσοιτε
ἀγορεύσαιτε
ἠγορευκότες εἴητε /εἶτε
ἀγορεύοιεν
ἀγορεύσοιεν
ἀγορεύσαιεν
ἠγορευκότες εἴησαν / εἶεν


Ενεστώτας
Μέλλοντας
Αόριστος
Παρακείμενος
συμβουλεύοιμι
συμβουλεύσοιμι
συμβουλεύσαιμι
συμβεβουλευκώς εἴην
συμβουλεύοις
συμβουλεύσοις
συμβουλεύσαις
συμβεβουλευκώς εἴης
συμβουλεύοι
συμβουλεύσοι
συμβουλεύσαι
συμβεβουλευκώς  εἴη
συμβουλεύοιμεν
συμβουλεύσοιμεν
συμβουλεύσαιμεν
συμβεβουλευκότες εἴημεν / εἶμεν
συμβουλεύοιτε
συμβουλεύσοιτε
συμβουλεύσαιτε
συμβεβουλευκότες εἴητε /εἶτε
συμβουλεύοιεν
συμβουλεύσοιεν
συμβουλεύσαιεν
συμβεβουλευκότες εἴησαν / εἶεν

10)
α. Ἄξιον ἐστι τοῖς νεανίαις ἐπαινεῖσθαι ὑπό τῶν διδασκάλων.
β. Προσήκει ἡμῖν ὑπακούειν τοῦς νόμους.
γ. Δῆλον ἐστιν ὅτι νῦν οὐ περὶ δόξης πολεμοῦσιν.
δ. Δεῖ τὸν παῖδα ζῆν κατὰ τὸ πρόσταγμα τοῦ παιδαγωγοῦ.
ε. Προσήκει μισεῖν καὶ κολάζειν τοὺς προδότας καὶ δωροδόκους.
στ. Ἀνάγκη ἐστὶ μάχεσθαι.
ζ. Δῆλόν ἐστι ὅτι κέρδους ἕνεκ' ἀδικοῦσιν.
η. Ἀγγέλλεται ὅτι βασιλεὺς ἀφίκετο.

απρόσωπα ρήματα / εκφράσεις
υποκείμενα 
Δοτικές προσωπικές

Ενότητες 1 - 7 | Απαντήσεις στις Επαναληπτικές Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Β΄ Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.