Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 2η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Γ΄ Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2018/01/enotita-7-askiseis-grammatikis-b-gymnasiou-arxaia.html
[ads-post]
1. 
Θετικός
Συγκριτικός
Υπερθετικός
ὁ φοβερός
ὁ φοβερώτερος
ὁ φοβερώτατος
ἡ λαμπρά
ἡ λαμπροτέρα
ἡ λαμπροτάτη
τό ἐπιμελές
τό ἐπιμελέστερον
τό ἐπιμελέστατον
ὁ εὐγενής
ὁ εὐγενέστερος
ὁ εὐγενέστατος
ἡ ἠθική
ἡ ἠθικωτέρα
ἡ ἠθικωτάτη
τό σεμνόν
τό σεμνότερον
τό σεμνότατον
ὁ εὐτυχής
ὁ εύτυχέστερος
ὁ εὐτυχέστατος
ἡ σαφής
ἡ σαφεστέρα
ἡ σαφεστάτη

2.
ὁ συνήθης (γενική πληθυντικού συγκριτικού βαθμού) → τῶν συνηθεστέρων
ἡ πλήρης (δοτική ενικού υπερθετικού βαθμού) → τῇ πληρεστάτῃ
τό ἐλεῆμον (γενική ενικού συγκριτικού βαθμού) → τοῦ ἐλεημονεστέρου
ὁ ἄγριος (δοτική πληθυντικού υπερθετικού βαθμού) → τοῖς ἀγριωτάτοις
τό ἥμερον (αιτιατική πληθυντικού συγκριτικού βαθμού) → τά ἡμερώτερα
ἡ εὐπρεπής (αιτιατική πληθυντικού συγκριτικού βαθμού) → τάς εὐπρεπεστέρας
ὁ χρηστός (αιτιατική ενικού υπερθετικού βαθμού) → τὸν χρηστότατον
ἡ γενναία (γενική πληθυντικού υπερθετικού βαθμού) → τῶν γενναιοτάτων
τό δυνατόν (γενική ενικού υπερθετικού βαθμού) → του δυνατωτάτου

3. 
Ενικός Αριθμός

Αρσενικό & Θηλυκό
Ουδέτερο
Ονομ.
ὁ, ἡ μείζων
τὸ μεῖζον
Γεν.
τοῦ, τῆς μείζονος
τοῦ μείζονος
Δοτ.
τῷ, τῇ μείζονι
τῷ μείζονι
Αιτ.
τόν, την μείζονα / μείζω
τό μεῖζον
Κλητ.
ὦ μεῖζον
ὦ μεῖζον
Πληθυντικός Αριθμός

Αρσενικό & Θηλυκό
Ουδέτερο
Ονομ.
οἱ, αἱ μείζονες / μείζους
τά μείζονα / μείζω
Γεν.
τῶν μειζόνων
τῶν μειζόνων
Δοτ.
τοῖς, ταῖς μείζοσι(ν)
τοῖς μείζοσι(ν)
Αιτ.
τούς, τάς μείζονας / μείζους
τά μείζονα / μείζω
Κλητ.
ὦ μείζονες / μείζους
ὦ μείζονα / μείζω
Ενικός Αριθμός

Αρσενικό & Θηλυκό
Ουδέτερο
Ονομ.
ὁ, ἡ μείων
τὸ μεῖον
Γεν.
τοῦ, τῆς μείονος
τοῦ μείονος
Δοτ.
τῷ, τῇ μείονι
τῷ μείονι
Αιτ.
τόν, την μείονα / μείω
τό μεῖον
Κλητ.
ὦ μεῖον
ὦ μεῖον
Πληθυντικός Αριθμός

Αρσενικό & Θηλυκό
Ουδέτερο
Ονομ.
οἱ, αἱ μείονες / μείους
τά μείονα / μείω
Γεν.
τῶν μειόνων
τῶν μειόνων
Δοτ.
τοῖς, ταῖς μείοσι(ν)
τοῖς μείοσι(ν)
Αιτ.
τούς, τάς μείονας / μείους
τά μείονα / μείω
Κλητ.
ὦ μείονες / μείους
ὦ μείονα / μείω

4.
Θετικός
Συγκριτικός
Υπερθετικός
λαμπρῶς
λαμπρότερον
λαμπρότατα
γενναίως
γενναιότερον
γενναιότατα
ἐπιμελῶς
ἐπιλέστερον
ἐπιμελέστατα
εὐτυχῶς
εὐτυχέστερον
εὐτυχέστατα
συνήθως
συνηθέστερον
συνηθέστατα

5.
Θετικός
Συγκριτικός
Υπερθετικός
τῷ ἀγαθῷ
τῷ βελτίονι
τῷ βελτίστῳ
τῷ ἀμείνονι
τῷ ἀρίστῳ
τῷ λῴονι
τῷ λῴστῳ
τῷ κρείττονι
τῷ κρατίστῳ
τῆς κακῆς
τῆς κακίονος
τῆς κακίστης
τῆς χείρονος
τῆς χειρίστης
τῶν καλῶν
τῶν καλλιόνων
τῶν καλλίστων (αρσ.)
τοῖς μεγάλοις
τοῖς μείζοσι
τοῖς μεγίστοις
τάς αἰσχράς
τάς αἰσχίονας / αἰσχίους
τάς αἰσχίστας
τῷ ἐχθρῷ
τῷ ἐχθίονι
τῷ ἐχθίστῳ
τό ἡδύ
τό ἥδιον
τό ἥδιστον
τά μικρά
τά ἐλάττω
τά ἐλάχιστα
τοῖς ὀλίγοις
τοῖς μείοσι(ν)
τοῖς ὀλιγίστοις
τά πολλά
τά πλείονα
τά πλεῖστα
ὁ ῥᾴδιος
ὁ ῥᾴων
ὁ ῥᾷστος
τόν ταχύν
τόν θάττω
τόν τάχιστον

6.
α. τοῦ θάττονος (ταχύς) ἀθλητοῦ                    β. τῆς κακίονος (κακός) γυναικός
γ. τῷ πλείονι (πολύς) πόνῳ                              δ. τοῖς πτωχοτέροις (πτωχός) ἀνθρώποις
ε. τάς σωφρονεστέρας σκέψεις                      στ. τό ἐνδοξότερον (ἔνδοξος) φρόνημα

7.
α. Θαυμάζω σε τῆς ἀρετῆς. (Γενική της αιτίας)
β. Τῶν πόνων πωλοῦσιν ἡμῖν τάἀγαθά οἱ θεοί.  (Γενική του ποσού)
γ. Σωκράτης τό αὐτό ἱμάτιον ἔφερε θέρους τε καὶ χειμῶνος.  (Γενική του χρόνου)
δ. Χαλεπῶς φέρω τοῖς παροῦσι πράγμασι. (Δοτική της αιτίας)
ε. Πέμπτῃ ἡμέρᾳ ἐξέπλευσαν. (Δοτική του χρόνου)
στ. Τούτῳ τῷ τρόπῳ οἱ Ἀθηναῖοι ἐτείχισαν τὴν πόλιν. (Δοτική του τρόπου)
ζ. Ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς. (Αιτιατική του χρόνου)
η. Ἡ γυνή διαφέρει ἀνδρός τήν φύσιν. (Αιτιατική της αναφοράς)
θ. Στράτευμα συνελέγετο τόνδε τὸν τρόπον.(Αιτιατική του τρόπου)

Ενότητα 2η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Γ΄ Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.