Ενότητα 4η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Γ΄ Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2018/01/enotita-7-askiseis-grammatikis-b-gymnasiou-arxaia.html
[ads-post]
1. 1-δ | 2-στ | 3-η | 4-β | 5-ι | 6-ια | 7-θ | 8-ε | 9-γ | 10-ζ | 11-α

Α΄ στήλη
Β΄ στήλη
1) αἰτεῖ  δ
α) δοτική πληθ. αρσενικού γένους μετοχής ενεστώτα μέσης φ.
2) ἀντιδικοῖμεν  στ
β) απαρέμφατο ενεστώτα ενεργητικής φωνής
3) ἀπειλούντων η
γ) β΄ πληθ. πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα μέσης φ.
4) ἀρκεῖν β
δ) γ΄ εν. πρόσωπο οριστικής ενεστώτα ενεργητικής φ.
5) ἀσκοῖτο ι
ε) γ΄ εν. πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής φ.
6) εὐεργετῇ ια
στ) α΄ πληθ. πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα ενεργητικής φ.
7) οἰκοῖεν θ
ζ) απαρέμφατο ενεστώτα μέσης φωνής
8) τελείτω ε
η) γ΄ πληθ. πρόσωπο προστακτικής ενεστώτας ενεργητικής φ.
9) σκοπῆσθε γ
θ) γ΄ πληθ. πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα ενεργητικής φ.
10) ἐπαινεῖσθαι ζ
ι) γ΄ εν. πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα μέσης φ.
11) ποιουμένοις  α
ια) β΄ εν. πρόσωπο υποτακτική ενεστ. μέσης φ.

2.
εὐεργετοῖμεν → α΄ πληθ. πρ., Ευκτικής Ενεστώτα, Ενεργητικής Φωνής του ρ. εὐεργετέω-ῶ
εὐεργετείσθω → γ΄ εν. πρ., Προστακτικής Ενεστώτα, Μέσης Φωνής του ρ. εὐεργετέομαι-οῦμαι
εὐδαιμονῶσιν → γ΄ πληθ. πρ., Υποτακτικής Ενεστώτα, Ενεργητικής Φωνής του ρ. εὐδαιμονέω-ῶ
σκοπεῖν → Απαρέμφατο Ενεστώτα, Ενεργητικής Φωνής του ρ. σκοπέω-ῶ
στρατηγώμεθα → α΄ πληθ. πρ., Υποτακτικής Ενεστώτα, Μέσης Φωνής του ρ. στρατηγέομαι -οῦμαι
φρονοῦντας → αιτιατική πλ., αρσενικού γέν., μετοχής Ενεστώτα, Ενεργητικής Φωνής του ρ. φρονέω-ῶ
φρουροῖ → γ΄ ενικό πρ, Ευκτκής Ενεστώτα, Ενεργητικής Φωνής του ρ. φρουρέω-ῶ
ἐχορήγει → γ΄ ενικό πρ., Οριστικής Παρατατικου, Ενεργητικής Φωνής του ρ. χορηγέω-ῶ
ἐννοεῖσθαι → Απαρέμφατο Ενεστώτα, Μέσης Φωνής του ρήματος ἐννοέομαι-οῦμαι

3.
Ενεστώτας
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
αἱρῶ
αἱρῶ
αἱροῖμι / αἱροίην
-
αἱρεῖς
αἱρῇς
αἱροῖς / αἱροίης
αἵρει
αἱρεῖ
αἱρῇ
αἱροῖ / αἱροίη
αἱρείτω
αἱροῦμεν
αἱρῶμεν
αἱροῖμεν
-
αἱρείτε
αἱρῆτε
αἱροῖτε
αἱρεῖτε
αἱροῦσι(ν)
αἱρῶσιν
αἱροῖεν
αἰρούντων / αἱρεἰτωσαν

Απαρέμφατο
Μετοχή
Οριστική Παρατατικού
αἱρεῖν
αἱρῶν
ᾕρουν
ᾕρεις
αἱροῦσα
ᾕρει
αἱροῦν
ᾑροῦμεν

 ᾑρεῖτε
ᾕρουν


Ενεστώτας
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
αἱρoῦμαι
αἱρῶμαι
αἱροίμην
-
αἱρεῖ / ῇ
αἱρῇ
αἱροῖο
αἱροῦ
αἱρεῖται
αἱρῆται
αἱροῖτο
αἱρείσθω
αἱρούμεθα
αἱρώμεθα
αἱροίμεθα
-
αἱρείσθε
αἱρῆσθε
αἱροῖσθε
αἱρεῖσθε
αἱροῦνται
αἱρῶνται
αἱροῖντο
αἰρείσθων / αἱρείσθωσαν

Απαρέμφατο
Μετοχή
Οριστική Παρατατικού
αἱρεῖσθαι
αἱρούμενος
ᾑρούμην
ᾑροῦ
αἱρουμένη
ᾑρεῖτο
αἱρούμενον
ᾑρούμεθα

 ᾑρεῖσθε
ᾑρούντο

4.
α
γ
ν
ο
ο
υ
σ
ι
ν
υ
β
η
ξ
κ
λ
ι
δ
ε
ρ
ο
τ
α
ν
β
γ
ρ
υ
η
τ
α
μ
ω
τ
ξ
ι
ζ
ο
π
ξ
ν
η
ο
ξ
υ
ω
φ
κ
λ
θ
ι
μ
η
θ
φ
χ
ς
δ
ζ
η
τ
η
ς
ν
ε
σ
ε
μ
α
ρ
τ
υ
ρ
ε
ι
τ
α
ι
υ
η
φ
γ
σ
σ
ρ
ι
ε
ω
τ
ω
γ
τ
υ
θ
κ
μ
ξ
ι
ψ
ω
α
η
ξ
τ
δ
σ
α
σ
ω
τ
υ

ἀγνοοῦσιν: ἀγνοοῦσιν (Ορ.), ἀγνοῶσιν (Υποτ.), ἀγνοοῖεν (Ευκτ.), ἀγνοούντων / ἀγνοείτωσαν (Προστ.)
ζητῇς: ζητεῖς (Ορ.), ζητῇς (Υποτ.), ζητοῖς / ζητοίης (Ευκτ.), ζήτει (Προστ.)
μαρτυρεῖται: μαρτυρεῖται (ορ.), μαρτυρῆται (Υποτ.), μαρτυροῖτο (Ευκτ.), μαρτυρεῖσθω (Προστ.)
νομοθέτει: νομοθέτεις (Ορ.),  νομοθετῇς (Υπ.), νομοθετοῖς / νομοθετοίης (Ευκτ.), νομοθέτει (Προστ.)
[νομοθετεῖ: νομοθετεῖ (Ορ.), νομοθετῇ (Υπ.), νομοθετοῖ / νομοθετοίη (Ευκτ.), νομοθετείτω (Προστ.)]
[νομοθετεῖ: νομοθετεῖ / ῇ (Ορ.), νομοθετῇ, (Υποτ.), νομοθετοῖο (Ευκτ.), νομοθετοῦ (Προστ.)]
ἀτυχείτω: ἀτυχεῖ (Ορ.), ἀτυχῇ (Υπ.), ἀτυχοῖ / ἀτυχοίη (Ευκτ.), ἀτυχείτω (Προστ.)

5.
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
βοηθεῖ
βοηθῇ
βοηθοῖ / βοηθοίη
βοηθείτω
δυστυχοῦμεν
δυστυχῶμεν
δυστυχοῖμεν
-
ἡγῇ /εῖ
ἡγῇ
ἡγοῖο
ἡγοῦ
αἰτοῦσι(ν)
αἰτῶσι(ν)
αἰτοῖεν
αἰτούντων
ἀδικεῖσθε
ἀδικῆσθε
ἀδικοίσθε
ἀδικεῖσθε
συμμαχεῖτε
συμμαχῆτε
συμμαχοῖτε
συμμαχεῖτε
βοηθῶ
βοηθῶ
βοηθοῖμι / βοηθοίην
-
ἀδικεῖ
ἀδικῇ
ἀδικοῖ / ἀδικοίη
ἀδικείτω

Ενότητα 4η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Γ΄ Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.