Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 4η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Γ΄ Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2018/01/enotita-7-askiseis-grammatikis-b-gymnasiou-arxaia.html
[ads-post]
1. 1-δ | 2-στ | 3-η | 4-β | 5-ι | 6-ια | 7-θ | 8-ε | 9-γ | 10-ζ | 11-α

Α΄ στήλη
Β΄ στήλη
1) αἰτεῖ  δ
α) δοτική πληθ. αρσενικού γένους μετοχής ενεστώτα μέσης φ.
2) ἀντιδικοῖμεν  στ
β) απαρέμφατο ενεστώτα ενεργητικής φωνής
3) ἀπειλούντων η
γ) β΄ πληθ. πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα μέσης φ.
4) ἀρκεῖν β
δ) γ΄ εν. πρόσωπο οριστικής ενεστώτα ενεργητικής φ.
5) ἀσκοῖτο ι
ε) γ΄ εν. πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής φ.
6) εὐεργετῇ ια
στ) α΄ πληθ. πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα ενεργητικής φ.
7) οἰκοῖεν θ
ζ) απαρέμφατο ενεστώτα μέσης φωνής
8) τελείτω ε
η) γ΄ πληθ. πρόσωπο προστακτικής ενεστώτας ενεργητικής φ.
9) σκοπῆσθε γ
θ) γ΄ πληθ. πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα ενεργητικής φ.
10) ἐπαινεῖσθαι ζ
ι) γ΄ εν. πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα μέσης φ.
11) ποιουμένοις  α
ια) β΄ εν. πρόσωπο υποτακτική ενεστ. μέσης φ.

2.
εὐεργετοῖμεν → α΄ πληθ. πρ., Ευκτικής Ενεστώτα, Ενεργητικής Φωνής του ρ. εὐεργετέω-ῶ
εὐεργετείσθω → γ΄ εν. πρ., Προστακτικής Ενεστώτα, Μέσης Φωνής του ρ. εὐεργετέομαι-οῦμαι
εὐδαιμονῶσιν → γ΄ πληθ. πρ., Υποτακτικής Ενεστώτα, Ενεργητικής Φωνής του ρ. εὐδαιμονέω-ῶ
σκοπεῖν → Απαρέμφατο Ενεστώτα, Ενεργητικής Φωνής του ρ. σκοπέω-ῶ
στρατηγώμεθα → α΄ πληθ. πρ., Υποτακτικής Ενεστώτα, Μέσης Φωνής του ρ. στρατηγέομαι -οῦμαι
φρονοῦντας → αιτιατική πλ., αρσενικού γέν., μετοχής Ενεστώτα, Ενεργητικής Φωνής του ρ. φρονέω-ῶ
φρουροῖ → γ΄ ενικό πρ, Ευκτκής Ενεστώτα, Ενεργητικής Φωνής του ρ. φρουρέω-ῶ
ἐχορήγει → γ΄ ενικό πρ., Οριστικής Παρατατικου, Ενεργητικής Φωνής του ρ. χορηγέω-ῶ
ἐννοεῖσθαι → Απαρέμφατο Ενεστώτα, Μέσης Φωνής του ρήματος ἐννοέομαι-οῦμαι

3.
Ενεστώτας
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
αἱρῶ
αἱρῶ
αἱροῖμι / αἱροίην
-
αἱρεῖς
αἱρῇς
αἱροῖς / αἱροίης
αἵρει
αἱρεῖ
αἱρῇ
αἱροῖ / αἱροίη
αἱρείτω
αἱροῦμεν
αἱρῶμεν
αἱροῖμεν
-
αἱρείτε
αἱρῆτε
αἱροῖτε
αἱρεῖτε
αἱροῦσι(ν)
αἱρῶσιν
αἱροῖεν
αἰρούντων / αἱρεἰτωσαν

Απαρέμφατο
Μετοχή
Οριστική Παρατατικού
αἱρεῖν
αἱρῶν
ᾕρουν
ᾕρεις
αἱροῦσα
ᾕρει
αἱροῦν
ᾑροῦμεν

 ᾑρεῖτε
ᾕρουν


Ενεστώτας
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
αἱρoῦμαι
αἱρῶμαι
αἱροίμην
-
αἱρεῖ / ῇ
αἱρῇ
αἱροῖο
αἱροῦ
αἱρεῖται
αἱρῆται
αἱροῖτο
αἱρείσθω
αἱρούμεθα
αἱρώμεθα
αἱροίμεθα
-
αἱρείσθε
αἱρῆσθε
αἱροῖσθε
αἱρεῖσθε
αἱροῦνται
αἱρῶνται
αἱροῖντο
αἰρείσθων / αἱρείσθωσαν

Απαρέμφατο
Μετοχή
Οριστική Παρατατικού
αἱρεῖσθαι
αἱρούμενος
ᾑρούμην
ᾑροῦ
αἱρουμένη
ᾑρεῖτο
αἱρούμενον
ᾑρούμεθα

 ᾑρεῖσθε
ᾑρούντο

4.
α
γ
ν
ο
ο
υ
σ
ι
ν
υ
β
η
ξ
κ
λ
ι
δ
ε
ρ
ο
τ
α
ν
β
γ
ρ
υ
η
τ
α
μ
ω
τ
ξ
ι
ζ
ο
π
ξ
ν
η
ο
ξ
υ
ω
φ
κ
λ
θ
ι
μ
η
θ
φ
χ
ς
δ
ζ
η
τ
η
ς
ν
ε
σ
ε
μ
α
ρ
τ
υ
ρ
ε
ι
τ
α
ι
υ
η
φ
γ
σ
σ
ρ
ι
ε
ω
τ
ω
γ
τ
υ
θ
κ
μ
ξ
ι
ψ
ω
α
η
ξ
τ
δ
σ
α
σ
ω
τ
υ

ἀγνοοῦσιν: ἀγνοοῦσιν (Ορ.), ἀγνοῶσιν (Υποτ.), ἀγνοοῖεν (Ευκτ.), ἀγνοούντων / ἀγνοείτωσαν (Προστ.)
ζητῇς: ζητεῖς (Ορ.), ζητῇς (Υποτ.), ζητοῖς / ζητοίης (Ευκτ.), ζήτει (Προστ.)
μαρτυρεῖται: μαρτυρεῖται (ορ.), μαρτυρῆται (Υποτ.), μαρτυροῖτο (Ευκτ.), μαρτυρεῖσθω (Προστ.)
νομοθέτει: νομοθέτεις (Ορ.),  νομοθετῇς (Υπ.), νομοθετοῖς / νομοθετοίης (Ευκτ.), νομοθέτει (Προστ.)
[νομοθετεῖ: νομοθετεῖ (Ορ.), νομοθετῇ (Υπ.), νομοθετοῖ / νομοθετοίη (Ευκτ.), νομοθετείτω (Προστ.)]
[νομοθετεῖ: νομοθετεῖ / ῇ (Ορ.), νομοθετῇ, (Υποτ.), νομοθετοῖο (Ευκτ.), νομοθετοῦ (Προστ.)]
ἀτυχείτω: ἀτυχεῖ (Ορ.), ἀτυχῇ (Υπ.), ἀτυχοῖ / ἀτυχοίη (Ευκτ.), ἀτυχείτω (Προστ.)

5.
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
βοηθεῖ
βοηθῇ
βοηθοῖ / βοηθοίη
βοηθείτω
δυστυχοῦμεν
δυστυχῶμεν
δυστυχοῖμεν
-
ἡγῇ /εῖ
ἡγῇ
ἡγοῖο
ἡγοῦ
αἰτοῦσι(ν)
αἰτῶσι(ν)
αἰτοῖεν
αἰτούντων
ἀδικεῖσθε
ἀδικῆσθε
ἀδικοίσθε
ἀδικεῖσθε
συμμαχεῖτε
συμμαχῆτε
συμμαχοῖτε
συμμαχεῖτε
βοηθῶ
βοηθῶ
βοηθοῖμι / βοηθοίην
-
ἀδικεῖ
ἀδικῇ
ἀδικοῖ / ἀδικοίη
ἀδικείτω

Ενότητα 4η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Γ΄ Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.