Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 11η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Γ΄ Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2018/01/enotita-7-askiseis-grammatikis-b-gymnasiou-arxaia.html
[ads-post]  
1. 
α. Ἐπειδὰν οἱ παῖδες εἰς ἡλικίαν ἔλθωσιν, οἱ γονεῖς εἰς διδασκάλων πέμπουσιν.
     (χρονικοϋποθετική)
β. Ἄν ἐγώ μή νῦν εὖ εἴπω, στερήσομαι τῶν ὄντων ἁπάντων.  (υποθετική)
γ. Ἀνάγκη ἐστί βοηθεῖν τῷ πατρὶ καὶ ἐμαυτῷ οὕτως ὅπως ἄν δύνωμαι.
    (αναφορικοϋποθετική ή αναφορική αοριστολογική)
δ. Ὅτε χειμών ἐνέστη, ὁ κάνθαρος ἧκε πρός τὸν μύρμηκα λιμώττων καἰ τροφῆς μεταλαβεῖν
    δεόμενος. (χρονική)
ε. Οὐκ ἀν θαυμάζοιμι, εἰ οἱ πολέμιοι ἡμῖν ἐπακολουθεῖεν. (υποθετική)
στ. Εἰ ἐν Ἰλίῳ Ἑλένη ἦν, ἀπέδοντο ἄν αὐτὴν τοῖς Ἕλλησιν οἱ Τρῶες.
      (υποθετική)
ζ. Ὁ μέν κατῴκτιρε τὴν γυναῖκα, οἵου ἀνδρός στεροῖτο. (αναφορική αιτιολογική)
η. Ἔδοξε τῷ δήμῳ τριάκοντα ἄνδρας ἑλέσθαι, οἵ τοὺς πατρίους νόμους συγγράψουσι.
    (αναφορική τελική)
θ. Εἴ τις χρημάτων ἐπιθυμεῖ, κρατεῖν πειράσθω.(υποθετική)
ι. Ἐβασάνιζον ἄν, μέχρι οὗ αὐτοῖς ἐδόκει. (χρονική)
ια. Ὑμᾶς γὰρ ἄν αὐτοὺς ἀτιμάζοιτ', εἰ τοιαῦτα γιγνώσκοιτε περὶ τῶν πολιτῶν.
      (υποθετική)

2. 
Ὅτε χειμών ἐνέστη: Δευτερεύουσα χρονική πρόταση που εισάγεται με το χρονικό σύνδεσμο ὅτε. Εκφέρεται με Οριστική (ἐνέστη) γιατί δηλώνει πραγματικό γεγονός και λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου για την κύρια πρόταση (ὁ κάνθαρος.... δεόμενος). Δηλώνει το προτερόχρονο.

Εἰ ἐν Ἰλίῳ Ἑλένη ἦν: Δευτερεύουσα υποθετική πρόταση που εισάγεται με τον υποθετικό σύνδεσμο εἰ και εκφέρεται με Οριστική Ιστορικού Χρόνου (ἦν). Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός της προϋπόθεσης για την κύρια πρόταση (ἀπέδοντο....Τρῶες). Υποθετικός Λόγος: [Υπόθεση]Εἰ ἐν Ἰλίῳ Ἑλένη ἦν (Οριστική Ιστορικού Χρόνου) [Απόδοση] ἀπέδοντο ἄν (δυνητική Οριστική). Είδος: Μη πραγματικό. 

οἵ τοὺς πατρίους νόμους συγγράψουσι: Δευτερεύουσα αναφορική τελική πρόταση που εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία οἵ και εκφέρεται με Οριστική Μέλλοντα γιατί εκφράζει κάτι το πραγματικό. Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού στο απαρέμφατο ἑλέσθαι της κύριας πρότασης.

3.
[Υπόθεση]Εἰ ἐν Ἰλίῳ Ἑλένη ἦν (Οριστική Ιστορικού Χρόνου)  
[Απόδοση] ἀπέδοντο ἄν (Δυνητική Οριστική).  
Είδος: Μη πραγματικό. 

 [Υπόθεση]Εἰ ἐν Ἰλίῳ Ἑλένη ἐστί (Οριστική Ενεστώτα)  
[Απόδοση] ἀπέδοντο (Οριστική Αορίστου)
Είδος: Πραγματικό

[Υπόθεση]Εἰ ἐν Ἰλίῳ Ἑλένη εἴη (Ευκτική)  
[Απόδοση] ἀποδοῖντο ἄν (Δυνητική Ευκτική).  
Είδος: Απλή σκέψη

[Υπόθεση] Ἐάν ἐν Ἰλίῳ Ἑλένη ᾖ (Υποτακτική)  
[Απόδοση] άποδώσονται (Οριστική Μέλλοντα).  
Είδος: Προσδωκόμενο

[Υπόθεση] Ἐάν ἐν Ἰλίῳ Ἑλένη ᾖ (Υποτακτική)  
[Απόδοση] άποδίδονται (Οριστική Ενεστώτα).  
Είδος: Αόριστη Επανάληψη

[Υπόθεση]Εἰ ἐν Ἰλίῳ Ἑλένη εἴη (Επαναληπτική Ευκτική)  
[Απόδοση] ἀπεδίδοντο (Οριστική Παρατατικού).  
Είδος: Αόριστης Επανάληψη στο παρελθόν

--------------------------------------

[Υπόθεση] Εἴ τις χρημάτων ἐπιθυμεῖ (Οριστική Ενεστώτα)  
[Απόδοση] ἄν πειράσθω (Οποιαδήποτε Έγκλιση).  
Είδος: Πραγματικό. 

[Υπόθεση] Εἴ τις χρημάτων ἐπεθύμει(Οριστική Ιστορικού Χρόνου)  
[Απόδοση] ἄν πειρᾶται (Δυνητική Οριστική).  
Είδος: Μη πραγματικό. 

[Υπόθεση] Εἴ τις χρημάτων ἐπιθυμοῖ (Ευκτική)  
[Απόδοση] ἄν πειρῷτο (Δυνητική Ευκτική).  
Είδος: Απλή Σκέψη. 

[Υπόθεση] Ἐάν τις χρημάτων ἐπιθυμῇ, (Υποτακτική)  
[Απόδοση] πειράσεται (Οριστική Μέλλοντα).  
Είδος: Προσδοκώμενο. 

[Υπόθεση] Ἐάν τις χρημάτων ἐπιθυμῇ, (Υποτακτική)  
[Απόδοση] πειρᾶται (Οριστική Ενεστώτα).  
Είδος: Αόριστη Επανάληψη

[Υπόθεση] Εἴ τις χρημάτων ἐπιθυμοῖ, (Επαναληπτική Ευκτική)  
[Απόδοση] ἐπειρᾶτο (Οριστική Παρατατικού).  
Είδος: Αόριστη Επανάληψη στο παρελθόν

Ενότητα 11η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Γ΄ Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.