Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 5η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Γ΄ Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2018/01/enotita-7-askiseis-grammatikis-b-gymnasiou-arxaia.html
[ads-post]
1. 1-δ | 2-στ | 3-η | 4-β | 5-ι | 6-ια | 7-θ | 8-ε | 9-γ | 10-ζ | 11-α

Α΄ στήλη
Β΄ στήλη
1) ἀκυροῖ  δ
α) δοτική πληθ. θηλυκού γένους μετοχής ενεστώτα μέσης φ.
2) ἀλλοιοῖμεν στ
β) απαρέμφατο ενεστώτα ενεργητικής φωνής
3) ἀμαυρούντων η
γ) β΄ πληθ. πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα μέσης φ.
4) ζηλοῦν β
δ) γ΄ εν. πρόσωπο οριστικής ενεστώτα ενεργητικής φ.
5) ζημιοῖτο ι
ε) γ΄ εν. πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής φ.
6) ἀξιοῖ ια
στ) α΄ πληθ. πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα ενεργητικής φ.
7) ἡμεροῖεν θ
ζ) απαρέμφατο ενεστώτα μέσης φωνής
8) κληρούτω ε
η) γ΄ πληθ. πρόσωπο προστακτικής ενεστώτας ενεργητικής φ.
9) ὁμοιῶσθε γ
θ) γ΄ πληθ. πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα ενεργητικής φ.
10) ἀποξενοῦσθαι ζ
ι) γ΄ εν. πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα μέσης φ.
11) πληρουμέναις  α
ια) β΄ εν. πρόσωπο υποτακτική ενεστ. μέσης φ.

2. 
πτεροῦν → Απαρέμφατο Ενεστώτα, Ενεργητικής Φωνής του ρ. πτερόω-ῶ
πυκνοῖεν → γ΄ πληθ. πρ. Ευκτικής Ενεστώτα, Ενεργητικής Φωνής του ρ. πυκνόω-ῶ
ῥιζοῦτε → β΄ πληθ. πρ. Προστακτικής Ενεστώτα, Ενεργητικής Φωνής του ρ. ῥιζόω-ῶ
             → β΄ πληθ. πρ. Οριστικής Ενεστώτα, Ενεργητικής Φωνής του ρ. ῥιζόω-ῶ
σταυροῦντι → Δοτική εν. αρ., αρσενικού γένους, Μετοχής Ενεστώτα του ρ. σταρόω-ῶ
τυφλοῦνται → γ΄ πληθ.πρ. Οριστικής Ενεστώτα, Μέσης Φωνής του ρ. τυφλόομαι-οῦμαι
ζηλούσθω → γ΄ εν. πρ. Προστατικής Ενεστώτα, Μέσης Φωνής του ρ. ζηλόομαι-οῦμαι
ἀξιοῦσθαι → Απαρέμφατο Ενεστώτα, Μέσης Φωνής του ρ. ἀξιόομαι-οῦμαι
άκυροῖτο → γ΄ εν. πρ. Ευκτικής Ενεστώτα, Μέσης Φωνής του ρ. ἀκυρόομαι-οῦμαι
ἐπλήρου → γ΄ εν. πρ. Οριστικής Παρατατικού, Ενεργητικής Φωνής του ρ. πληρόω-ῶ

3.
Ενεστώτας
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
ἐλευθερῶ
ἐλευθερῶ
ἐλευθεροῖμι
ἐλευθεροίην
-
ἐλευθεροῖς
ἐλευθεροῖς
ἐλευθεροῖς
έλευθεροίης
ἐλευθέρου
ἐλευθεροῖ
ἐλευθεροῖ
ἐλευθεροῖ
ἐλευθεροίη
ἐλευθερούτω
ἐλευθεροῦμεν
ἐλευθερῶμεν
ἐλευθεροῖμεν
-
ἐλευθεροῦτε
ἐλευθερῶτε
ἐλευθεροῖτε
ἐλευθεροῦτε
ἐλευθεροῦσι(ν)
ἐλευθερῶσι(ν)
ἐλευθεροῖεν
ἐλευθερούντων
ἐλευθερούτωσαν

Απαρέμφατο
Μετοχή
Οριστική Παρατατικού
ἐλευθεροῦν
ἐλευθερῶν
ἠλευθέρουν
ἠλευθέρους
ἐλευθεροῦσα
ἠλευθέρου
ἐλευθεροῦν
ἠλευθεροῦμεν

ἠλευθεροῦτε
ἠλευθέρουν

Ενεστώτας
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
ἐλευθεροῦμαι
ἐλευθερῶμαι
ἐλευθεροίμην
-
ἐλευθεροῖ
ἐλευθεροῖ
ἐλευθεροῖο
ἐλευθεροῦ
ἐλευθεροῦται
ἐλευθερῶται
ἐλευθεροῖτο
ἐλευθερούσθω
ἐλευθερούμεθα
ἐλευθερώμεθα
ἐλευθεροίμεθα
-
ἐλευθεροῦσθε
ἐλευθερῶσθε
ἐλευθεροῖσθε
ἐλευθεροῦσθε
ἐλευθεροῦνται
ἐλευθερῶνται
ἐλευθεροῖντο
ἐλευθερούσθων
ἐλευθερούσθωσαν

Απαρέμφατο
Μετοχή
Οριστική Παρατατικού
ἐλευθεροῦσθαι
ἐλευθερούμενος
ἠλευθερούμην
ἠλευθεροῦ
ἐλευθερουμένη
ἠλευθεροῦτο
ἐλευθερούμενον
ἠλευθερούμεθα

ἠλευθεροῦσθε
ἠλευθεροῦντο

4.
ξ
η
τ
υ
β
κ
μ
ε
π
σ
δ
κ
ω
ο
φ
ω
γ
φ
δ
λ
ε
ι
β
ω
τ
ς
ε
ο
τ
κ
η
φ
κ
ω
β
γ
ι
θ
ξ
ρ
μ
ρ
τ
α
ο
ι
ε
υ
ψ
ω
θ
δ
ο
ω
ι
κ
α
ρ
π
ω
τ
ε
γ
ι
β
ο
σ
τ
ε
φ
α
ν
ο
υ
τ
α
ι
ζ
φ
η
υ
γ
η
φ
ς
ο
τ
μ
δ
ψ
α
φ
σ
η
γ
ε
ρ
γ
ε
β
ε
β
α
ι
ο
υ
σ
θ
ε
ν


καρπῶτε: καρποῦτε (Ορ.) - καρπῶτε (Υπ.) - καρποῖτε (Ευκτ.) - καρποῦτε (Προστ.)
στεφανοῦται: στεφανοῦται (Ορ.) - στεφανῶται (Υπ.) - στεφανοῖτο (Ευκτ.) - στεφανούσθω (Προστ.)
βεβαιοῦσθε: βεβαιοῦσθε (Ορ.) - βεβαιῶσθε (Υπ.) - βεβαιοῖσθε (Ευκτ.) - βεβαιοῦσθε (Προστ.)
πληροῖτο: πληροῦται (Ορ.) - πληρῶται (Υπ.) - πληροῖτο (Ευκτ.) - πληρούσθω (Προστ.)
δικαιοίμεν: δικαιοῦμεν (Ορ.) - δικαιῶμεν (Υπ.) - δικαοῖμεν (Ευκτ.) -  ------- (Προστ.)

5.
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
ἀκυροῖ
ἀκυροῖ
ἀκυροῖ
ἀκυροίη
ἀκυρούτω
ὁμοιοῦμεν
ὁμοιῶμεν
ὁμοιοῖμεν
-
ζημιοῖς
ζημιοῖς
ζημιοῖς
ζημίου
κληροῦσθε
κληρῶσθε
κληροῖσθε
κληροῦσθε
δικαιοῦσι(ν)
δικαιῶσι(ν)
δικαιοῖεν
δικαιούντων
ἐλαττοῦται
ἐλαττῶται
ἐλαττοῖτο
ἐλαττούσθω
ἐρημοῦνται
ἐρημῶνται
ἐρημοῖντο
ἐρημούσθων
έρημούσθωσαν
δικαιοῦται
δικαιῶται
δικαιοῖτο
δικαιούσθω

Ενότητα 5η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Γ΄ Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.