Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 8η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Γ΄ Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2018/01/enotita-7-askiseis-grammatikis-b-gymnasiou-arxaia.html
[ads-post]
1.
ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
βουλεύομαι
βουλευθήσομαι
ἐβουλεύθην
ἐργάζομαι
ἐργασθήσομαι
ἐργάσθην
κολάζομαι
κολασθήσομαι
ἐκολάσθην
κωλύομαι
κωλυθήσομαι
ἐκωλύθην
παρασκευάζομαι
παρασκευασθήσομαι
παρεσκευάσθην
πράττομαι
πραχθήσομαι
ἐπράχθην
φράττομαι
φραχθήσομαι
ἐφράχθην


2. 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ Α΄
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΥΚΤΙΚΗ
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΜΕΤΟΧΗ
βουλεθήσομαι
βουλεθησοίμην


βουλευθήσῃ / ει
βουλευθήσοιο

βουλευθησόμενος
βουλευθήσεται
βουλευθήσοιτο
βουλευθήσεσθαι
βουλευθησομένη
βουλεθησόμεθα
βουλευθησοίμεθα

βουλευθησόμενον
βουλευθήσεσθε
βουλευθήσοισθε


βουλευθήσονται
βουλευθήσοιντο


ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Α΄
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΥΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ἐβουλεύθην
βουλευθῶ
βουλευθείην
-
βουλεθῆναι
ἐβουλεύθης
βουλευθῇς
βουλευθείης
βουλεύθητι

ἐβουλεύθη
βουλευθῇ
βουλευθείη
βουλευθήτω
ΜΕΤΟΧΗ
ἐβουλεύθημεν
βουλευθῶμεν
βουλευθείημεν
βουλευθεῖμεν
-
βουλευθείς
ἐβουλεύθητε
βουλευθῆτε
βουλευθείητε
βουλευθεῖτε
βουλεύθητε
βουλευθεῖσα
ἐβουλεύθησαν
βουλευθῶσιν
βουλευθείησαν
βουλευθεῖεν
βουλευθέντων
βουλευθήτωσαν
βουλευθέν

3.
ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
τρέφομαι
τραφήσομαι
ἐτράφην
κόπτομαι
κοπήσομαι
ἐκόπην
φαίνομαι
φανήσομαι
ἐφάνην
στρέφομαι
στραφήσομαι
ἐστράφην
στέλλομαι
σταλήσομαι
ἐστάλην

4.
ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ Α΄
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΥΚΤΙΚΗ
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΜΕΤΟΧΗ
τραφήσομαι
τραφησοίμην


τραφήσῃ / ει
τραφήσοιο

τραφησόμενος
τραφήσεται
τραφήσοιτο
τραφήσεσθαι
τραφησομένη
τραφησόμεθα
τραφησοίμεθα

τραφησόμενον
τραφήσεσθε
τραφήσοισθε


τραφήσονται
τραφήσοιντο


ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Α΄
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΥΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ἐτράφην
τραφῶ
τραφείην
-
τραφῆναι
ἐτράφης
τραφῇς
τραφείης
τράφηθι

ἐτράφη
τραφῇ
τραφείη
τραφήτω
ΜΕΤΟΧΗ
ἐτράφημεν
τραφῶμεν
τραφείημεν
τραφεῖμεν
-
τραφείς
ἐτράφητε
τραφῆτε
τραφείητε
τραφεῖτε
τράφητε
τραφεῖσα
ἐτράφησαν
τραφῶσιν
τραφείησαν
τραφεῖεν
τραφέντων
τραφήτωσαν
τραφέν

5.  
ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΥΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΜΕΤΟΧΗ
ἐλήφθης
ληφθῇς
ληφθείης
λήφθητι
ληφθῆναι
ληφθείς, -εῖσα, -έν
ἐδουλώθη
δουλωθῇ
δουλωθείη
δουλωθήτω
δουλωθῆναι
δουλωθείς, -εῖσα, -έν
ἐγράφης
γραφῇς
γραφείης
γράφηθι
γραφῆναι
γραφείς, -εῖσα, -έν
ἐβλήθητε
βληθῆτε
βληθείητε
βληθεῖτε
βλήθητε
βληθῆναι
βληθείς, -εῖσα, -έν
ἠλλάχθητε
ἀλλαχθῆτε
ἀλλαχθείητε
ἀλλαχθεῖτε
ἀλλάχθητε
ἀλλαχθῆναι
ἀλλαχθείς, -εῖσα, -έν
ἠγορεύθημεν
ἀγορευθῶμεν
ἀγορευθείημεν
ἀγορευθεῖμεν
-
ἀγορευθῆναι
ἀγορευθείς, -εῖσα, -έν
ἐρρίφθη
ῥιφθῇ
ῥιφθείη
ῥιφθήτω
ῥιφθῆναι
ῥιφθείς, -εῖσα, -έν
ἐτάχθης
ταχθῇς
ταχθείης
τάχθητι
ταχθῆναι
ταχθείς,-εῖσα, -έν
ἐπράχθη
πραχθῇ
πραχθείη
πραχθήτω
πραχθῆναι
πραχθείς, -εῖσα, -έν
ἐπαιδεύθητε
παιδευθῆτε
παιδευθείητε
παυδευθεῖτε
παιδεύθητε
παιδευθῆναι
παιδευθείς,-εῖσα, -έν
ἐκλάπησαν
κλαπῆτε
κλαπείησαν
κλαπεῖεν
κλαπέντων
κλαπήτωσαν
κλαπῆναι
κλαπείς, -εῖσα, -έν

6. 
α. Ὁ Ἀλέξανδρος ἔλυσε τόν γόρδιον δεσμόν. (ενεργητική)
Ὁ γόρδιος δεσμός ἐλύθη ὑπό τοῦ Άλεξάνδρου

β. Οὗτος ἐπἐμφθη πρός τον Ξέρξην ὑπό τοῦ Θεμιστοκλέους. (παθητική)
Ὁ Θεμιστοκλής ἔπεμψεν τοῦτον πρός τον Ξέρξην.

γ. Οὗτοι ἐκόλασαν τούς βαρβάρους διά  τοῦτο. (ενεργητική)
Οἱ βἀρβαροι ἐκολάσθησαν ὐπό τούτων διά τοῦτο.

δ. Οἱ Ἀθηναῖοι ἐποίησαν τῇ ὑστεραίᾳ ἐκκλησίαν. (ενεργητική)
Ἑκκλησία ἐποιήθη τῇ ὑστεραἰᾳ ὑπό τῶν Ἀθηναίων.

ε. Λύσαδρος ἔπεμψας Ἀθηναίους  εἰς τήν πόλιν. (ενεργητική)
Ἀθηναῖοι ἐπἐμφθησαν εἰς τήν πόλιν  ὑπό τοῦ Λυσάνδρου

στ. Οἱ αἰχμάλωτοι ἀπήχθησαν ὑπό τοῦτου εἰς Λάμψακον. (παθητική)
Οὗτος ἀπήγαγεν τούς αἰχμαλώτους εἰς Λάμψακον.

ζ. Ὁ Ἀλέξανδρος ἄρχει τῶν Μακεδόνων. (ενεργητική)
Μακεδόνες ἄρχονται ὑπό τῶν Μακεδόνων

η. Οὗτος ἀπέπεμψεν  εἰς Ἀθήνας τριακοσίας πανοπλίας Περσικάς. (ενεργητική)
Τριακόσιαι πανοπλίοι Περσικαί ἀπεπέμφθήσαν εἰς Ἀθήνας ὑπό τούτου.

θ. Ἐπιστόλη ἐδόθη Ἀλεξάνδρῳ παρά Παρμενίωνος. (παθητική)
Παρμενίων ἔδωσε ἐπιστολήν Ἀλεξάνδρῳ.

ι. Οἱ νόμοι ὑπό βασιλέως Ἀγησιλάου ἐλατρεύθησαν. (παθητική)
Βασιλεὐς Ἀγησίλαος ἐλάτρευε τούς νόμους. 

7.
(γενική ενικού, θηλυκού γένους, β΄ προσώπου) → σεαυτῆς
(δοτική πληθυντικού, αρσενικού γένους γ΄ προσώπου) → σφίσιν αὐτοῖς
                                                                                      → ἑαυτοῖς
(δοτική ενικού, αρσενικού γένους, α΄ προσώπου) → ἐμαυτῷ
(γενική ενικού, θηλυκού γένους, α΄ προσώπου) → ἐμαυτῆς
(δοτική πληθυντικού, θηλυκού γένους, γ΄ προσώπου) → ἑαυταῖς
                                                                                    → σφίσιν αὐταῖς
(αιτιατική πληθυντικού, θηλυκού γένους, β΄ προσώπου) → ὑμᾶς αὐτάς

8.
σεαυτῆς → ὑμῶν αὐτῶν
σφίσιν αὐτοῖς, ἑαυτοῖς → ἑαυτῷ
ἐμαυτῷ → ἡμῖν αὐτοῖς
ἐμαυτῆς → ἡμῶν αὐτῶν
ἑαυταῖς, σφίσιν αὐταῖς → ἑαυτῇ
ὑμᾶς αὐτάς → σεαυτήν

Ενότητα 8η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Γ΄ Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.